Julski rok – Nada Plavša

ПЕТАК, 12. 07. 2024.

ВЕТЕР.  МЕДИЦИНА, од 12 часова

1. ЗООХИГИЈЕНА, Ветеринарска медицина

2. БОЛЕСТИ ПЧЕЛА, Вет. Медицина

3. НЕГА И ГАЈЕЊЕ ПЧЕЛА, Вет. Медицина

4. СТРУЧНА ПРАКСА, Ветеринарска медицина