Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje podatke o istraživačima koji rade u institucijama čiji je osnivač  Autonomna pokrajina Vojvodine prikuplja preko servisa Karton naučnog radnika. Prema ovom servisu moguće je videti pregled registrovanih istraživača, citiranost istraživača na osnovu ukupnog broja citata i ukupnog broja autocitata koji su preuzeti od Referalnog centra Biblioteke Matice srpske, kao i bodovanje istraživača na osnovu postignute produkcije po različitim naučnim poljima. Link ispod:

KNR http://knr.uns.ac.rs/


Monografija i bibliografija zaposlenih povodom 18 godina Departmana za veterinarsku medicinu