Alimentarna oboljenja izazvana hranom animalnog porekla

Nastavnik:

Asistent :

 

Status predmeta: Izborni

 

Uslov :

Polo ž eni predmeti iz odabrane izborne oblasti

 

Cilj predmeta

Da omoguci studentima razumevanje glavnih hazarda u kontekstu bezbednosti hrane i veterinarskog javnog zdravlja : a ) Fenotipske i genotipske karakteristike ; b ) Metode detekcije , izolacije i tipizacije ; v ) Epidemiologije u lancu hrane ; g ) Principe ocene odnosnih rizika za javno zdravlje ; d ) Principe menadžmenta odnosnih rizika u lancu hrane ; d ) Principe izve�tavanja o alimentarnim oboljenjima .

 

Ishod predmeta

Po uspe�nom završetku predmeta , student ce biti sposoban da : a ) Razume nau c nu osnovu za legislativnu kontrolu i sprecavanje alimentarnih oboljenja sa gledi�ta veterinarskog javnog zdravlja ; b ) Razume i primeni principe utvrdivanja i karakterizacije glavnih hazarda iz hrane ; v ) Razume organizacione aspekte javnog zdravlja sa veterinarskog gledi�ta ; g ) Razume i primeni principe nacionalnog i medunarodnog izveštavanja o alimentarnim oboljenjima .

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Bakterijski hazardi u lancu hrane ( infekcije , toksiinfekcije , intoksikacije ); Virusni hazardi u lancu hrane ; Prionski hazardi u lancu hrane ( BSE / TSE ); Hemijski hazardi u lancu hrane ( industrijski , poljoprivredni , rezidue lekova , re z idue hormon s kih sredstava ; aditivi ); Laboratorijska dijagnostika navedenih hazarda ; Praćenje i izvešni tavanje o alimentarnim oboljenjima ; Sistemi i mere za kontrolu alimentarnih oboljenja na nacionalnom i m d unarodnom planu .

Prakticna nastava

Dijagnostika navedenih hazarda u laboratoriji ; Grupno izucavanje problematicnih primera izabranih epidemija alimentarnih oboljenja : �ta je bilo pogre�no i kako bi se to popravilo

 

Literatura

•  EFSA (2006) Reports on Trends and Sources of Zoonoses in the EU in 2004 and 2005. European Food Safety Authority, Parma, Italy

•  i druga literatura iz nama dostupnih naucnih casopisa

 

Metode izvodenja nastave

- Predavanja u predavaonicama uz kori �c enje svih audio-vizuelnih sredstava;

- Prakti c ni rad u dijagnostikoj laboratoriji;

- Analiti ck i grupni rad.

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

-

pismeni ispit

-

prakticna nastava

-

usmeni ispt

do 50

kolokvijum-i

-

 

 

seminari - analiticki grupni rad

do 50