Ambulantna klinika III

Nastavnik:

Asistent:

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov :

 

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa kliničkim metodama, metodama terapije i radikalnim (hirurškim) metodama

 

Ishod predmeta

Obucenost studenata za primenu stecenih znanja u praksi

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

-

Prakticna nastava

Hirurgija i ortopedija domacih životinja (12); Klinička patologija i terapija divljih životinja (5), Klinička patologija i terapija kopitara (12); Klinička patologija i terapija riba (5); Klinička patologija i terapija mesojeda (9); Rendgenološka dijagnostika i fizikalna terapija (5); Klinicka patologija i terapija preživara (12).

 

Literatura

•  Milicevic, R., Stojiljkovic, M.: Principi opšte hirurgije. Prosveta, Niš, 1995.

•  Oehme, W., Prier, E.: Large animal surgery. Baltimore, USA, 1974.

•  Ristic Z., (2005) : Fazan, izdavac Memorija, Sombor

•  Novakovic V., (1999) : Jelen, poglavllje 6. Bolesti jelenske divljaci.

•  Novakovic V., (2003),: Divlja svinja, poglavlje 8. Bolesti divlje svinje

•  Fowler M.E. (1978): Zoo and wild animal medicine

•  Lapcevic, D.: Bolesti kopitara .

•  Đirkovic, M.: Ribarstvo, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2002.

•  Fijan N.; Zaštita zdravlja riba, Poljoprivredni fakultet, Osijek, 2006.

•  Jeremic Svetlana; Bolesti riba, Naucni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd, 2006.

•  Šamanc, H., Stamatovic, S.: Bolesti goveda. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu. 1999.

•  Boboš, S., Vidic Branka: Mlečna žlezda preživara - morfologija, patologija, terapija. Monografija, Poljoprivredni fakulte Novi Sad, 2005.

•  Šamanc, H.: Bolesti sirišta. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu. 2001.

•  Forenbaher, S.: Unutrašnje bolesti, knjiga III . 1998.

 

Metode izvodenja nastave

Primena metoda kliničkog pregleda životinja u cilju postavljanja dijagnoze i preduzimanja mera za terapiju

Praktična nastava ce se odvijati u ambulantama, klinikama, institutima, na farmama i ribnjacima

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

-

pismeni ispit

-

prakticna nastava

do 70

usmeni ispt

-

kolokvijum-i

do 30