Anesteziologija i operativne tehnike u domacih zivotinja

Nastavnik: dr Milenko R. Stevančević, red. prof.

Asistent :

 

Status predmeta: Izborni

 

Uslov : Anatomija, Fiziologija, Op�ta klinička dijagnostika, Farmakologija

 

Cilj predmeta

Edukacija studenata sa primenom, svih vrsta lokalne i op�te anestezije, kao i upoznavanje studenata sa osnovnim hirur�kim operativnim tehnikama .

 

Ishod predmeta

Studenti sticu znanja o tehnici rada i aplikacije lokalnih i op�tih anestetika, upoznaju se sa potrebnim dozama potrebnim za uspe�no obavljanje osnovnih i složenih operativnih zahvata.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Op�ta anestezija velikih životinja; Opšta anestezija malih životinja; Lokalna anestezija - povr�inska, infiltraciona; Vodiljne anestezije kod konja na glavi i trupu; Vodiljne anestezije na ekstremitetima kod konja; Vodiljne anestezije na glavi goveda; Vodiljne anestezije na trupu i ekstremitetima goveda; Epiduralna anestezija konja i goveda; Epiduralna anestezija pasa; Vodiljne anestezije na glavi psa

Prakticna nastava

Korekcija i ekstrakcija zuba; Trepanacija sinusa; Amputacija roga; Operacija entropijuma i ektropijuma oka; Ekstirpacija bulbusa oka; Kupiranje ušiju i repa pasa; Ruminotomija po Gotze -u i Weingarth -u; Resekcija creva - termino-terminalna i latero-lateralna anastomoza; Cistotomija; Adaptaciona osteosinteza; Korekcija kopita, Kolinov rez, polumesecasti i levkasti rez, otvaranje burze podotrohlearis ; Korekcija papka, amputacija papka i resekcija papcanog zgloba; Dezmotomija patelarnih ligamenata

 

Literatura

•  Mehmed Muminović, Alija Divanovic, Milenko Stevancevic: Lokalna anestezija domacih životinja, Veterinarski fakultet Sarajevo, 2006.

•  Milorad Tadić, Budimir Mišic : Specijalna hirurgija, Beterinarski fakultet Beograd, 1986.

•  Jugoslav Vasic: Osnovi op�te hirurgije, Veterinarski fakultet Beograd 1996

•  McKelwey, D., Holingshead, W.: Small animal anesthesia. Mosby, 1994.

•  Paddleford , R .: Manual of small animal anesthesia , New York , 1988

•  Milanka Jezdimirović: Veterinarska farmakologija, Veterinarski fakultet Beograd, 2005.

 

Metode izvodenja nastave

Teoretska nastava: Predavanja, seminarski radovi, konsultacije

Prakticna nastava: Programske vežbe, klinicke vežbe, terenske vežbe (ambulantna služba)

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 5

pismeni ispit

do 15

prakticna nastava

do 5

prakticni ispt

do 20

kolokvijum-i

do 15

usmeni ispit

do 35

seminar-i

do 5