Biofizika

Biofizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: dr Dragutin T. Mihailović, red. prof.


Asistent: mr Ilija D. Arsenic


Status predmeta: Obavezni


Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim fizickim procesima bitnim za funkcionisanje živih organizama, kao i funkcionisanjem instrumenata i uredaja sa kojima ce se susretati tokom svog rada. Ovaj nivo obrazovanja je osnova za dalje naucno usmerenje po pitanju veterinarske medicine. Student treba da stekne osnovno znanje o sistemologiji i teoriji informacija. Takode student treba da stekne jasan uvid u biometriku, kao i u osnovne transportne procese i termodinamiku živih sistema.


 

Ishod predmeta

 

Ishod predmeta je formiranje strucnjak a sa akademskim obrazovanjem koji su stekli nova znanja iz biofizike, a koja predstavljaju proširenje i nadogradnju znanja iz bologije i fizike stecenih u srednjoj školi. Studenti su osposobljeni da razumeju i uticu na fizicke procese bitne za funkcionisanje živih organizama.

Steceno znanje studenata obezbeduje strucnost za rad u veterinarskim ustanovama i organizacijama.


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Osnovi sistemologije i teorije informacija (2); Definicija i klasifikacija sistema. Biometrika (4) ; Osnovi akustike (2); Termodinamika (4); Elektricitet i magnetizam (3); Transportne pojave (2); Osnovi molekulske biofizike (3); Elektromagnetno zracenje (5); Radijaciona biofizika (5).

Prakticna nastava

Uvod. Merenje. Sistemi jedinica, obrada i prikazivanje rezultata merenja. Karakteristike mernih instrumenata (2); Merenje dužine i zapremine tela (2); Merenje mase tela (2); Odredivanje gustine tela (2); Odredivanje koeficijenta površinskog napona i koeficijenta viskoznosti tecnosti (2); Odredivanje termickog koeficijenta zapreminskog širenja za vazduh.(2); Odredivanje specificne toplote tela (2); Opticka merenja. Sociva. Polarimetar (2); Elektricna merenja. Otpor cvrstog provodnika. Specificna provodljivost elektrolita (2); Apsorpcija gama zracenja u olovu   (2); Diferakcija laserske svetlosti (2); Racunske vežbe (8).


Literatura

•  Ristanovic, D., Simonovic, J., Vukovic, J., Radovic, R.: Biofizika, Medicinska knjiga, Beograd, 1981.

•  Hilyard , N . C ., Bieein H . C .: Fizika za biologe , školska knjiga , Zagreb , 1984.

•  Popovic D., Stefancic V., 1998: Fizika sa osnovama biofizike, VKS, Beograd B . N ö lting , 2004: Methods in Modern Biophysics , Springer Verlag , Berlin .

•  Glaser, R., 2005: Biophysics, Springer-Verlag, Berlin .

•  Cotterill, R., 2006: Biophysics. An Introduction, Wiley, London .

•  Mi hailovic , D . T ., 2006: Predavanja iz biofizike , http // www . polj . ns . ac . yu


Metode izvodenja nastave

Nastava ce biti realizovana u vidu predavanja i prakticnog rada na vežbama.


Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

Poena

 

 

 

Završni ispit

 

P oena

aktivnost u toku predavanja

 

-

pismeni ispit

 

do 20

prakticna nastava

 

do 20

usmeni ispit

 

do 30

kolokvijum-i

 

do 30