Biohemija

Biohemija

Nastavnik: dr Milan T. Popovic, red. prof.

 

Asistent: mr Dejan M. Prvulović

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov za polaganje ispita: nema

 

 

Cilj predmeta

 

Cilj predmeta je da studenti nauce i adekvatno koriste osnovne biološke, ekološke, geneticke i evolucione pojmove. Osposobljavanje studenata za samostalnu determinaciju i utvrdivanje bioekoloških karakteristika datih životinjskih grupa.

 

 

Ishod predmeta

 

Studenti koji poseduju teorijsko i prakticno znanje u prepoznavanju i determinaciji datih životinjskih grupa i njihovu primenu u veterinarskoj medicini

 

 

Sadržaj predmeta

 

 

Teorijska nastava

 

Biologija i nivoi biološke organizacije (3); Molekularne osnove i jedinstvo života; Struktura, funkcija biološkog koda (3); Prokariotski i eukariotski organizmi (3); Citologija; Celijske organele; Celijski ciklus, mitoza, mejoza i smrt celije, apoptoza; Preembrionalni period razvica kicmenjaka. Elementi citogenetike (3); Razmnožavanje i rast životinja (3); Tipoviregulatornih i kontrolnih sistema i njihove interakcije; Biološka homeostaza; Faktori i kontrola rasta (3); Osnovi genetike; Struktura hromozoma; Homologi hromozomi i alelni geni, homozigot i heterozigot, dominantnost i recesivnost, mono i dihibridno ukrštanje (3); Vezano nasledivanje; Mehanizmi rekombinacije gena; Interakcija gena; Plejotropija, poligenija, epistaza i letalni geni; Multipli aleli i izbalansiran polimorfizam gena (2); Genetika populacija (3); Mutacije; Genopatije i hromozomopatije; Indukovane mutacije (3); Elementi filogenije i mehanizmi evolucije; Savremena teorija evolucije (3); Ekologija i elementi zaštite životne sredine; Ekosistem. Osnovni principi zaštite životne sredine (4); Biologija medonosne pcele (3); Biologija kl. Pisces - riba (3); Biologija divljaci; Sistematika i podela divljaci (3)

 

Prakticna nastava

 

Mikroskop i mikroskopiranje (3); Oblik i velicina celije (3); Deoba celija (3); Grada hromozoma (3); Tkivo kao viši strukturni nivo u odnosu na celiju (3); Mendelova pravila (3); Posmatranje i disekcija nižih životinjskih taksona: Parenchimia , Nematodes (3); Posmatranje i disekcija viših životinjskih taksona: red Acarina (3); Posmatranje i disekcija viših životinjskih taksona: red Anoplura (3); Posmatranje i disekcija viših životinjskih taksona: red Heteroptera (3); Posmatranje i disekcija viših životinjskih taksona: red Aphaniptera i Diptera (3); Posmatranje i disekcija viših životinjskih taksona: Annelida , Mollusca (3); Posmatranje i disekcija viših životinjskih taksona: Chordata , Pisces (3); Terenska vežba (3)

 

 

Literatura

 

 

•  Pantić, V. (1997): Biologija celije. Naucna knjiga. Beograd

 

 

•  Radović, I., Petrov, B. (1999): Raznovrsnost života. Biološki fakultet, Beograd.

 

•  Rajković, D., Kostić, D. (1995): Praktikum iz poljoprivredne zoologije. PMF, Novi Sad

 

 

Metode izvodenja nastave

 

Metoda usmenog izlaganja i razgovora. Metoda prezentacija, demonstracija i ilustracija na tabli i primenom racunara. Praktične laboratorijske i eksperimentalne metod.

 

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

Poena

 

Zavr�ni ispit

 

Poena

aktivnost u toku predavanja

 

do 10

pismeni ispit

 

do 30

prakticna nastava

 

do 10

usmeni ispit

 

do 30

kolokvijum-i

 

do 20