Diplomski master rad

Nastavnik: .

Cilj

Sticanje iskustva za kreativan rad, pisanje i oblikovanje naucnog teksta i primena svojih naucnih dostignuca u praksi.

 

Ishod predmeta

 

Po završetku diplomsko rada, studenti na ovom nivou obrazovanja imaju sledece sposobnosti (veštine), odnosno kompetencije: sposobnost razumevanja i resavanja problema u razlicitim situacijama koje proisticu tokom rada vezanog za medicinu naucnu oblast,sposobnost primene svoga znanja, razumevanja i sposobnisti za resavanje problema u novom ili nepoznatom okruženju, sposobnost inegracije znanja i resavanju složene problematike, sposobnost logickog rasudivanja na osnovu dostupnih informacija, sposobnost plasiranja publikovanja razlicitih strucnih informacija, davanje misljenja i razmenjivanje ideja, sposobnost primene stecenih fundamentalnih znanja iz medicinskih nauka.

 

Sadržaj predmeta

 

Formira se pojedinacno u skladu sa potrebama diplomskog rada i oblascu koja je obuhvacena zadatom temom. Student u dogovoru sa mentorom i ostalim clanovima komisije sacinjava diplomski rad u pisanoj formi u skladu sa pravilima Fakulteta i ostalim pravilima na Univerzitetu.

 

Metode izvodenja nastave

Tokom izrade diplomskog rada student konsultuje mentora, a po potrebi i druge profesore. Student sacinjava diplomsko-doktorki rad i nakon dobijanja saglasnosti od strane komisije za ocenu i odbranu, ukoricene primerke dostavlja komisiji. Odbrana diplomskog rada je javna, a student je obavezan da usmeno odgovori na postavljena pitanja i primedbe.

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

P oena

 

 

završen i ukoricen rad

do 50

 

samostalno izlaganje kandidata

do 30

 

odgovori na postavljena pitanja

do 20