Engleski I

Engleski I


 

 

 

 

Nastavnik: Aleksandar M. Jagrovic, predavac


Status predmeta: Obavezni


Uslov za polaganje ispita: Nema


Cilj predmeta

Uravnotežiti upotrebu gramatike, izgovora, govornog i pisanog jezika radi osposobljavanja studenata za komunikaciju na engleskom jeziku


Ishod predmeta

Studenti ce biti osposobljeni da se aktivno služe opštim engleskim jezikom , reading , writing , listening , speaking


 

Sadržaj predmeta

 

 

Teorijska nastava :

 

Fonetika - vrši se intervencija u izgovoru studenata na nivou akcenta i intonacije u cilju približavanja njihovog izgovora jednom od standardnih varijeteta  britanskom ili americkom. Morfologija  Imenice ,množina, rod, genitiv. Zamenice  licne, prisvojne, povratne, upitne, relativne. Pridevi i poredenje. Prilozi - mesto priloga i poredenje. Glagoli , glagolski oblici, pomocni glagoli, modalni glagoli, glagolska vremena, gerund. S intaksa . Red reci, prosta recenica, složena recenica, recenicka veza. Leksika Frazeološki glagoli, idiomi, složenice. Prevodenje Prevodenje se obavlja u oba smera.

Vežbanje govornog jezika kroz obradu situacija. Razvijanje sposobnosti prevodenja. Obnavljanje gramatike kroz vežbe.

Prakticna nastava : Nema


 

Literatura

 

•  Liz and John Soars, Amanda Maris, New Headway, Oxford University Press.

•  Nevenka Bjelica: Engleski za studente veterinarske medicine, Univerzitet Beograd

•  Michael McCarthy, Felicity O'Dell, English Vocabulary in Use, Cambridge University Press.

•  Murphy, R.: Essential English Grammar in Use, Cambridge University Press.

•  Nevenka Bjelica: Veterinarski recnik, Nauka Beograd


Metode izvodenja nastave :Predavanja, vežbe, konsultacije. Rad u malim grupama. Rad u parovima. Samostalni rad uz upotrebu audio-vizuelnih sredstava.


Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)


Predispitne obaveze


 

P oena

 

 


 

Završni ispit


 

Poena

aktivnost u toku predavanja

 

do 10

pismeni ispit

 

do 20

prakticna nastava

 

do 10

usmeni ispt

 

do 30

Kolokvijum-i

 

do 2x15