Engleski II

Engleski IINastavnik: Aleksandar M. Jagrovic, predavac


Status predmeta: Obavezan


Uslov za polaganje predmeta: Nema


Cilj predmeta

Uravnotežiti upotrebu gramatike, izgovora, strucnog i opšteg govornog i pisanog jezika radi osposobljavanja studenata za komunikaciju na engleskom jeziku sa akcentom na strucnoj terminologiji.


Ishod predmeta

Studenti ce biti osposobljeni da se aktivno služe opštim engleskim jezikom ( reading , writing , listening , speaking ) kao i za služenje strucnom literaturom.


 

Sadržaj predmeta

 

Teorijska nastava :

Morfologija- gerund, kondicional, pasiv. S intaksa - složena recenica recenicka veza. Leksika - frazeološki glagoli, idiomi, složenice. Prevodenje Prevodenje se obavlja u oba smera.

Vežbanje govornog jezika kroz obradu situacija. Razvijanje sposobnosti prevodenja. Obnavljanje gramatike kroz vežbe. Izbor tekstova je iz casopisa iz oblasti veterinarske medicine.

Prakticna nastava :  Nema


 

Literatura

•  Strucna literatura po izboru studenata, koju sami odabiraju služeci se internetom.

•  Liz and John Soars, Amanda Maris, New Headway, Oxford University Press.

•  Michael McCarthy, Felicity O'Dell, English Vocabulary in Use, Cambridge University Press.

•  Murphy, R.: Essential English Grammar in Use, Cambridge University Press.

•  Nevenka Bjelica: Engleski za studente veterinarske medicine, Univerzitet Beograd

•  Nevenka Bjelica: Veterinarski recnik, Nauka Beograd


Metode izvodenja nastave :Predavanja, vežbe, konsultacije. Rad u malim grupama. Rad u parovima. Samostalni rad uz upotrebu audio-vizuelnih sredstava.


Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

Poena

 

 

 

Završni ispit

 

Poena

aktivnost u toku predavanja

 

do 5

pismeni ispit

 

do 20

Prakticna nastava

 

do 5

usmeni ispt

 

do 30

kolokvijum-i

 

do 2x 15

 

 

 

seminar-i

 

do 10