Hemija

Hemija

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: prof. dr Slavko Kevrešan

 

Asistent: mr Dejan M. Prvulovic

 

Status: Obavezan

 

Uslov za polaganje ispita: nema

 

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim hemijskim zakonima, osnovama teorije o strukturi atoma i molekula, kao i teorijom hemijske veze, kinetikom i termodinamikom hemijskih reakcija, strukturom i reakcijama organskih molekula, kao i upoznavannje sa korišcenjem laboratorijskog probora i posuda

 

Ishod predmeta: Smatramo da ce studentima nakon uspešno završenog kursa iz hemije biti olakšano usvajanje gradiva iz srodnih disciplina, biohemije, fiziologije, genetike i dr., kao i kasnioje u njihovoj profesionalnoj praksi.

 

 


 

Sadržaj predmeta

 

 

 

Teorijska nastava

 

 

 

Opšta hemija

 

Uvod. Osnovne hemijski pojmovi. Struktura atoma. Kvantno-mehanicki model atoma. Elektronska konfiguracija atoma i Periodni sistem elemenata. Teorija hemijske veze i struktura molekula. Medumolekulske sile. Disperzni sistem. Koligativne osobine rastvora. Ravnoteže u vodenim rastvorima slabih elektrolita. Energetski efekti hemijskih reakcija. Osnovi hemijske kinetike i ravnoteže. Oksidoredukcioni procesi. Osnovi elektrohemije. Koordinaciona jedinjenja

 

Organska hemija

 

Uvod. Struktura organskih molekula. Strukturni (konstitucioni) i stereoizomeri. Ugljovodonici: alifaticni, arometicni i ciklicni. Halogeni derivati ugljovodonika. Alkoholi, fenoli i etri. Aldehidi i ketoni. Karboksilne kiseline. Derivati kiselina i substituisane kiseline. Nitro jedinjenja i amini. Ugljeni hidrati. Lipidi. Aminokiseline, peptidi i proteini. Heterociklicna jedinjenja. Nukleozidi, nukleotidi i nukleinske kiseline.

 

 

Prakticna nastava

 

Racunske vežbe (stehiometrija). Osnove hemijskog racuna. (Izracunavanje preko hemijskih formula i hemijskih jednacina). Kvantitativno izražavanje sastava rastvora. Preracunavanje velicina za izražavanje sastava rastvora. Koligativna svojstva rastvora. Ravnoteže u vodenim rastvorima elektrolita. Redoks reakcije.

Laboratorijske vežbe: Volumetrijske metode: permanganometrija i acidimetrija. Kvalitativna analiza katjona i anjona. Kvalitativna analiza organskih jedinjenja. Eksperimentalno odredivanje pH . Potenciometrijska titracija. Spektrofotometrijsko odredivanje jona .

 

 

 

Literatura

 

 

•  Perišic-Jaljic, N.: Opšta hemija. Nauka, 1 993.

 

 

•  Stojanovic, N., Dimitrijevic, M., Andrejevic, V.: Organska hemija. Praktikum, 1995.

 

 

•  Štajner, D., Kevrešan, , S.: Hemija. Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2006.

 

 

•  Kevrešan, S., Kandrac, J., Nikolic, J.: Osnovi racunanja u hemiji - zbirka zadataka, "M&N", Novi Sad, 1995.

 

 

•  Štajner, D., Budincevic, M., Kevrešan, S., Vranac K., Kandrač J.: Praktikum sa radnom sveskom. Talija, 2006.

 

 

Metode izvodenja nastave Predavanja, konsultacije, racunske i eksperimentalne vežbe

 

 

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

-

pismeni ispit

do 70

prakticna nastava

-

usmeni ispt

-

kolokvijum-i

do 10

 

 

testovi

do 2x10