Higijena mesa

Nastavnik:

Asistent:

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov : Pre polaganja Higijene mesa, moraju da budu položeni predmeti Bolesti preživara, svinja i živine, Opšta epizoot i ologija i Zarazne bolesti životinja

 

Cilj predmeta

Da omogu c i studentima razumevanje: a) Longitudinalnog i integrisanog pristupa proizvodnji, higijeni i bezbednosti mesa, jaja, ribe, meda i proizvoda od njih; b) Kako taj pristup rezultira u unapre d enju dobrobit i i zdravlja životinja, za štite zdravlja ljudi preko bezbedne hrane, za � tite životne sredine, kao i socio-ekonomskih aspekata; i v ) Kako da kombinuju i koriste znanja ste c ena u svim oblastima veterinarske medicine u cilju optimiziranja prakse gajenja životinja, kontrole zoonotskih bolesti, kao i higijenskih postupaka klanja životinja, prerade i rukovanja mesom u kontekstu bezbednosti hrane.

 

Ishod predmeta

Po uspe � nom zavr � etku predmeta , student c e biti sposoban da : a ) Razume nau c nu bazu za legislativnu kontrolu pomenutih manirnica ; b ) Savetuje o pogodnosti ž ivotinja za proizvodnju pomenutih namirnica ; v) Razume i primeni principe higijene , bezbednosti i veterinarske sertifikacije pomenutih namirnica ; i g) Razume i primeni principe men dž menta bezbednosti pomenutih namirnica , baziranog na analizi rizika , uklju c uju c i GMP / GHP , HACCP i LISA sisteme.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Uticaj faktora na farmi na higijenu mesa; Zoonotske bolesti sa gledišta higijene mesa; Higijena klanja životinja; Ante-mortem i post-mortem pregled i druge informacije iz lanca mesa; Procena upotrebljivosti mesa; Principi prerade - konzervisanja - kvaliteta mesa; Higijena jaja , riba i meda; Sporedni proizvodi od životinja i životna sredina ; Biološki , hemijski i fizički hazardi iz mesa; Mikrobiologija mesa ; Epidemiologija alimentarnih oboljenja ljudi ; Analiza rizika i sistemi za mena džment bezbednosti mesa.

Prakticna nastava

Pregled ž ivotinja i mesa na klanici ; O cena i audicija procesne higijene u klanicama za goveda, svinje, ovce i živinu i pogonima za preradu mesa od njih; Mikrobiolo � ko i hemijsko ispitivanje mesa , jaja , meda i proizvoda od njih ; Ocena kvaliteta mesa i proizvoda od mesa ; Primena analize rizika na razli c itim fazama lanca mesa .

 

Literatura

•  Buncić S. (2006) Integrated Food Safety and Veterinary Public Health. CABI International Publishing, Wallingford, Oxfordshire, UK (ISBN 0-85199-908-5) ( www.cabi.org )

•  UN-FAO (2005) A Manual of Best Practice for the Meat Industry. UN-FAO Publishing, Rome, Italy

•  European Commission (2006) Food Hygiene Legislation Packages 1-4

 

Metode izvodenja nastave

- Predavanja u predavaonicama uz korišćenje svih audio-vizuelnih sredstava;

- Prakti c na nastava u manjim grupama na klanicama, u vežbaonicama i laboratorijama;

Jednonedeljna studentska praksa na klanici nadgledana od strane veterinarskog inspektora.

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

P oena

aktivnost u toku predavanja

10

pismeni ispit

do 30

prakticna nastava

10

usmeni ispt

do 35

kolokvijum-i

-

 

 

pisani izve�taj sa prakse

do 15