Higijena mleka

 

 

Nastavnik: dr Stanko Boboš, red. prof. 

Asistent: Marija Pajić, dr vet.

 

 

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov :

 

Cilj predmeta

Edukacija studenata za primenu savremenih metoda kontrole higijenske i hemijske ispravnosti mleka i mlecnih proizvoda. Kontrola kriticnih tačaka za proizvodnju zdravstveno bezbednog mleka sa posebnim naglaskom na tacke za njegovu kontaminaciju.

 

Ishod predmeta

Edukovanje studenata u kontroli veterinarsko sanitarnog nadzora životinja (krave, ovce, koze) i njihovih proizvoda (mleka) u cilju dobijanja higijenski ispravnih mlecnih proizvoda.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Znacaj mleka u ishrani ljudi (1). Potrošnja mleka i organizacija proizvodnje (1). Morfologija mlečne žljezde i fiziologia laktacije (1) . Sastav mleka: suva, materija, belancčevine, masti, ugljenihidrati, soli, mineralne materije, vitamini i fermenti (3). Fizicke karakteristike mleka: tacka topljenja i tačka mrženja, indeks prelamanja svetslosti, osmotski pritisak, puferski kapacitet, redoks potencijal, aktivna i potencijalna kiselost (2). Sastav mleka drugih domacih životinja (1). Muža krava (2). Primarna obrada i transport mleka (1). Mikroflora mleka: klasifikacija, dinamika i razmnožavanje u mleku (2). Mastitisi i njihov znacaj u higijeni mleka (2). Patogeni mikroorganizmi u mleku (3). Osnovi mikrobiologije mleka u epidemiologiji alimentarnih oboljenja ljudi (3). Strane materije u mleku (antibiotici, pesticidi, dezinficijensi) (2). Mlecno kiselinski proizvodi (higijenska ispravnost i kvalitet) (2). Sir - higijenska ispravnost i kvalitet (2). Ostali proizvodi od mleka - kajmak, maslo, sladoled (1). Veterinarski sanitarni nadzor u proizvodi i prometu mleka (1).

Prakticna nastava:

Odredivanje kvaliteta mleka (2). Odredivanje stepena kiselosti titracijom po Soxhlet - Henkelu , odredivanje svežine mleka (proba kuvanjem, alkoholna proba, crvena proba i alizarol proba) (2). Dokazivanje fermenata u mleku (2) . Dokazivanje falsifikovanja mleka vodom (2) . Utvrdivanje poremecaja u sekreciji (3) . Higijenska ispravnost mleka (4) . Dokazivanje patogenih bakterija u mleku (3) . Pregled jogurta (2); Pregled sira: hemijski (procenat masti i vode, dokaz skroba), bakteriološki organolepticki (3) . Jacina sirila (1) . Pregled maslaca (1) . Mleko u prahu, rastvorljivost, organolepticki pregled (1) . Higijenska kontrola mlekarske opreme i sudova (2). Mlekara (poseta mlekari radi upoznavanja sa organizacijom postupka sa mlekom) (2).

 

Literatura

•  Stojanović, L., Katic Vera: Higijena mleka. Veterinarska komora Beograd, 2004.

•  Boboš, S., Vidić Branka: Mlecna žlezda preživara - morfologija, patologija, terapija. Monografija, Poljoprivredni fakulte Novi Sad, 2005.

•  i druga literatura iz nama dostupnih naucnih casopisa

 

Metode izvodenja nastave

Predavanja sa primenom audio-vizuelnih pomocnih sredstava;

Vežbe u laboratorijama, poseta mlekarama i institutima

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 8

pismeni ispit

-

prakticna nastava

do 8

usmeni ispt

do 45

kolokvijum-i

do 25

 

 

seminar-i

do 14