Informacije iz lanca hrane i inspekcija mesa

Nastavnik:

Asistent :

 

Status predmeta: Izborni

 

Uslov : Polo ž eni predmeti iz odabrane izborne oblasti

 

Cilj predmeta

Da omoguci studentima razumevanje principa moderne veterinarske inspekcije mesa: a) Koncepta �Informacije iz lanca hrane� ( FCI ); b) Kori�cenja FCI u pre - mortalnoj inspekciji životinja ; v ) Post - mortalne inspekcije mesa ; d ) Sertifikacije mesa .

 

Ishod predmeta

Po uspe�nom zavr�etku predmeta , student ce biti sposoban da : a ) Razume nau c nu osnovu za legislativnu regulaciju inspekcije mesa; b) Razume i primeni principe FCI kod rangiranja životinja pre klanja na osnovu ocene rizika; v) Razume i primeni principe organoleptickog i laboratorijskog pregleda mesa i ocene upotrebljivosti za ishranu ljudi; g) Razume i primeni principe sertifikacije mesa na nacionalnom i internacionalnom nivou.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Korišćenje epizootoloskih podataka i iz farmskog mena dž menta ; Korišćenje podataka iz zdravstvenih planova farmi ; Identifikacija i sledljivost ž ivotinja i proizvoda ; Interpretacija FCI ; Nadzor nad dobrobiti ž ivotinja od- farm e- do - klanja ; Veterinarski pregled mesa i laboratorijska dijagnostika ; Procena upotrebljivosti mesa ; Legislativa u oblasti veterinarske inspekcije ; Uloga i odgovornosti zvani c nog veterinara /   

Prakticna nastava

Izrada modela za prikupljanje i analizu FC E informacija za odabrane vrste i poreklo životinja za klanje ;

Izrada modela za procenu upotrebljivosti mesa i njegove sertifikacije u odabranim scenarijima .

 

Literatura

•  EU (2006) Food Hygiene Legislation , Packages 1-4. European Commission, Brussels

•  FAL (2003) Good farming practice � definitions, implementation, experiences. Federal Agricultural Research Centre, Braunschweig, Germany

•  ABM (2004) Beef and lamb farm standards and guidance for producers. London, UK

 

Metode izvodenja nastave

- Predavanja u predavaonicama uz korišcenje svih audio-vizuelnih sredstava;

- Prakti c ni rad u klanici;

- Analiti c ki grupni rad.

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

-

pismeni ispit

-

prakticna nastava

-

usmeni ispt

do 50

kolokvijum-i

-

 

 

seminari - analiticki grupni rad

do 50