Iskorenjivanje infektivnih bolesti

Nastavnik:

 

Status predmeta: Izborni

 

Uslov : -

 

Cilj predmeta:

Sticanje toretskih i prakticnih znanja i veština o postupcima dijagnostikovanja, kontrole, suzbijanja i iskorenjivanja ekonomskih najznacajnijih infektivnih bolesti životinja i ptica.

 

Ishod predmeta:

Stecena znanja stvaraju uslove za blagovremeno otkrivanje, suzbijanje i efikasno suzbijanje infektivnih bolesti �to treba da doprinese efikasnom nadzoru nad animalnom proizvodnjom i proizvodima animalnog porekla.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Ekonomski i zdravstveni znacaj infektivnih bolesti, Epizootiolo�ki aspekti, Patogeneza infektivnih bolesti, Latentni i perzistentni oblici infektivnih bolesti, Opšti principi dijagnostikovanja infektivnih bolesti, Metodi i testovi dijagnostikovanja, Procena dobijenih rezultata dijagnostikovanja, Imunoprofilaksa infektivnih bolesti, Op�te mere kontrole i iskorenjivanja infektivnih bolesti, Postupci iskorenjivanja pestivirusnih infekcija, Postupci iskorenjivanja herpesvirusnih infekcija, Postupci iskorenjivanja bakterijskih infekcija.

Prakticna nastava

Klinicka i laboratorijska dijagnostika infektivnih bolesti , Metodi i testovi laboratorijske dijagnostike, Osetljivost i specificnost testova laboratorijske dijagnostike, Kontrola imunog statusa životinja, Imunoprofilaksa i kontrola efikasnosti, Aktivacija latentne infekcije, Izrada programa nadzora i iskorenjivanja pestivirusnih infekcija, Izrada programa nadzora i iskorenjivanja herpesvirusnih infekcija.

 

Literatura

•  Miroslav A. Valcic M., Opšta epizootiologija, Univerzitet u Beogradu, Fakultet Veterinarske Medicine, 1998.

•  Miroslav A. Valcic M., Specijalna epizootiologija, Veterinarska Komora Srbije, Beograd, 2004.

•  Slavko Cvetnic, Bakterijske i gljivicne bolesti životinja, školska knjiga, Zagreb, 2002.

•  Du�an Orlic, Milo� Kapetanov, Zarazne bolesti živine, Naucni institut za veterinarstvo Novi Sad, 2007.

•  Sava Lazic, Infekcija goveda herpesvirusom tip 1 (IBR/IPV), Naucni institut za veterinarstvo Novi Sad, 2007.

•  i druga literatura iz nama dostupnih naucnih casopisa

 

Metode izvodenja nastave:

Prezentacija teoretske nastave upotrebom video tehnike, prezentacija seminarskih radova, diskusija po svakoj tematskoj jedinici.

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 10

pismeni ispit

do 20

prakticna nastava

do 10

usmeni ispt

do 30

kolokvijum-i

do 20

 

 

seminar-i

do 10