Istorija veterinarske medicine

Istorija veterinarske medicine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: dr Zdenko Kanački, docent

 

Asistent: Marija Pajić, dr vet.

 

Status predmeta: Izborni

 

Uslov za polganje ispita: nema

 

 

 

Cilj predmeta

 

Upoznavanje studenata sa razvojem istorije veterinarske medicine.

 

 

 

Ishod predmeta

 

Osposobljenost studenata za poznavanje razvoja obrazovanja veterinarskih kadrova kroz istoriju.

 

 

 

Sadržaj predmeta

 

 

 

Teorijska nastava

 

Istorijski razvoj veterinarske medicine: od Hamurabijevih zakona do osnivanja prve veterinarske škole u Lionu ; Istorijski razvoj obrazovnog sistema u oblasti veterinarske medicine; Istorijski razvoj naucnoistraživackog rada u oblasti veterinarske medicine ; Istorijski razvoj zakonodavstva iz oblasti veterinarske medicine; Profesionalna asocijacije i udruženja veterinara; Sistem obrazovanja veterinarskih kadrova; Evaluacija sistema obrazovanja veterinarskih kadrova; Eticki principi u nauci i profesionalnom radu ; Kodeks profesionalne etike veterinara.

 

 

Prakticna nastava

 

Prakticna nastava prati teorijsku.

 

 

 

Literatura

 

•  Katić R.: Istorija veterinarstva Srbije: period od XII do druge polovine XIX veka. Beograd, Naucno delo, 1957 .

•  Đ ukić B.: Veterinarsko-medicinska etika. Beograd, Vukan's, 1996 .

•  O snovi metodologije naucnog istraživanja u medicini. Beograd, Nauka, 1996 .

 

 

 

 

Metode izvodenja nastave

 

Predavanja, konsultacije, seminarski radovi uz primenu audio-vizuelne tehnike

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 5

pismeni ispit

do 20

prakticna nastava

do 1 5

usmeni ispt

do 30

testovi

do 5 h 5

 

 

seminar-i

do 5