Menadžment bezbednosti namirnica

Nastavnik:

Asistent :

 

Status predmeta: Izborni

 

Uslov :

 

Cilj predmeta

Da omoguci studentima razumevanje principa menadžmenta bezbednosti hrane : a ) Elemente i nacine korišcenja analize rizika ; b ) Razvoj i primenu preduslovnih programa ( GMP / GHP ) u lancu hrane ; v ) Razvoj i primenu SOP ; g ) Formiranje HACCP tima ; d ) Razvoj HACCP plana ; d ) Implementaciju HACCP plana ; e ) Validaciju , verifikaciju i audiciju HACCP plana ; ž ) Odnos HACCP sistema sa sistemima kontrole kvaliteta hrane ( T Q M ); ž ) Ulogu i aktivnosti zvanicnog veterinara u menadžmentu bezbednosti hrane .

 

Ishod predmeta

Po uspe�nom završetku predmeta , student ce biti sposoban da : a ) Razume nau c nu osnovu za menadžment bezbednosti hrane ; b ) Razume i primeni principe dobre proizvodne i higijenske prakse na nivou farme ; c ) Razume i primeni principe razvoja i implementacije menadžmenta bezbednosti hrane ( GMP / GHP i HACCP ) na nivou kompanija za proizvodnju i preradu hrane ; d ) Razume i primeni principe regulatorne audicije i inspekcije u lancu hrane .

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Ocena rizika; Menadžment rizika; Komunikacija rizika; Koncept dobre proizvodne prakse ( GMP / GHP ); Razvoj HACCP ; Implementacija HACCP ; Verifikacija HACCP ; Validacija HACCP ; Audicija HACCP; Sistem i metodi veterinarske inspekcije hrane.     

Prakticna nastava

Audicija postojeceg HACCP plana u odabranim kompanijama za proizvodnju hrane ; Kriticka analiza efikasnosti inspekcije hrane koristeci odabrane kombinacije razlicitih hazarda i tipova hrane .

 

Literatura

•  Anon . (2007) Prirucnici za razvoj i implementaciju HACCP sistema u industriji hrane . Ministarstvo za poljoprivredu Srbije , Uprava za veterinu

•  EU (2004) Food Hygiene Legislation, Packages 1-4. European Commission, Brussels

 

Metode izvodenja nastave

- Predavanja u predavaonicama uz kori �c enje svih audio-vizuelnih sredstava;

- Prakti c ni rad u kompaniji za proizvodnju hrane;

- Analiti c ki grupni rad .

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

-

pismeni ispit

-

prakticna nastava

-

usmeni ispt

do 50

kolokvijum-i

-

 

 

seminari - analiticki grupni rad

do 50