Metode naucnog rada

Nastavnici: Prof.dr Branislava Belić

                  Doc.dr Marko Cincović

 

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov :/

 

Cilj predmeta:

Uvodenje studenta u samostalni istraživacki rad, priprema za pisanje diplomskog rada

 

Ishod predmeta

Po uspešnom završetku predmeta, student ce biti osposobljen za primenu osnovnih naucnih metoda

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Opšti pojmovi nauke (pojam nauka, istraživanje, metode, etika i naucno istraživacki rad) (2); Opšta metodologija naucno istraživackog rada (osnovna metodologija, eksperimentalno posmatranje) (1); Zakljucivanje (dedukcija, indukcija, analogija, analiza, sinteza) (1); Eksperimentalna metodologija (postavljanje problema, formulisanje hipoteze, klasifikacija hipoteze, proveravanje hipoteze) (1); Formiranje uzorka (velicina uzorka, planiranje eksperimenta, tacnost merenja) (1); Komparativni eksperiment (pojam, postavka, prirpema subjekta - životinje) (1); Klinicki eksperiment (pojam, prespektivna klinicka studija, retrospektivna klinicka studija) (1); Potvrdivanje hipoteze (proverena hipoteza, smisao potvrdivanja hipoteze) (1); Statisticka obrada podataka i tumacenje rezultata (1); Pisanje naucnog rada (delovi naucnog rada, izbor casopisa, plan rada) (1); Ostali vidovi prezentacije naucnih radova (pregledni rad, prethodno saopštenje, usmeno izlaganje, priprema postera) (1); Greške i prevare u nauci (dvostruko publikovanje, lažno autorstvo, propusti recenzenata, falsifikovanje rezultata) (1); Klasifikacija rezultata naucno istraživackog rada (1); Rangiranje istraživaca prema citiranosti njihovih clanaka (1).

Prakticna nastava

Eksperimentalna metodologija (postavljanje problema, formulisanje hipoteze, klasifikacija hipoteze, proveravanje hipoteze) ( 3 ); Formiranje uzorka (velicina uzorka, planiranje eksperimenta, tacnost merenja) ( 3 ); Komparativni eksperiment (pojam, postavka, prirpema subjekta - životinje) ( 3 ); Klinicki eksperiment (pojam, prespektivna klinicka studija, retrospektivna klinicka studija) ( 3 ); Statisticka obrada podataka i tumacenje rezultata ( 3 );

 

Literatura

•  Saric , M .: Opšti principi naucnog rada. Naucna knjiga, Beograd, 1985.

•  Zajecanovic G.: Osnovi metodologije nauke. Naucna knjiga, Beograd, 1987.

•  Ristic M.: Viša propedeotika. Jedinstvo, Decje novine, Gornji Milanovac, 1988.

•  Adanja, B., Hristina Vlajinac, Zorana Gledovic, Dacic, M., Jankovic Slavenka, Janjic, M., Jarebinski Mirjana, Jevremovic Ivana, Ristanovic Dušan, Cucic Viktorija: Osnovi metodologije naucnog istraživanja u medicini. Nauka, Beograd, 1996.

•  Sakan M.: Izrada strucnih i naucnih radova. Prometej, Novi Sad, 2005.

•  Popovic V. Z.: Kako napisati i objaviti naucno delo. Institut za fiziku, Beograd, 2004.

•  Borojevic, S.: Metodologija eksperimentalnog naucnog rada. Radnicki univerzitet ,,Radivoj Cirpanov'', Novi Sad, 1978.

 

Metode izvodenja nastave:

Predavanja u predavaonicama uz kori�cenje audio-vizuelnih sredstava

Izrada elaborata i njegova prezentacija i diskusija

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

5

pismeni ispit

70

prakticna nastava

5

usmeni ispt

/

kolokvijum-i

20

 

 

seminar-i

-

 

 

 

Decembarski apsolventski rok ispit 21.12.2017. u 8 časova sala H16/4

 

Ispiti oktobar 3 ½ Metode naučnog rada

17.10.2016. TEST i PRAKTIČNI 14 h, Sala H17/4

18.10.2016. usmeni po dogovoru