Lekovito Bilje

Lekovito Bilje
Nastavni: dr Pero Erić, red. Prof.,  dr Branko J. Marinković, red. prof., dr Jovan Ž. Crnobarac, red. prof.


Asistenti:


Status predmeta: Izborni


Uslov za polaganje ispita:

Biologija , Biohemija


Cilj predmeta :

Cilj je upoznavanje studenata sa najvažnijim vrstama našeg samoniklog i gajenog lekovitog bilja koje se sve više traži na domaćem i stranom tržištu, kao neophodna sirovina u podmirivanju potreba farmaceutske i prehrambene industrije.


Ishod predmeta :

Posle odslušanih predavanja i odradenih vežbi student ce biti upoznat sa osnovnim elementima tehnologije gajenja lekovitih biljaka. Kandidat ce biti osposobljen za sakupljanje i njivsku proizvodnju lekovitog bilja, te nacinom primarne dorade, sušenja i cuvanja (skladištenja) droga.


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Uvod. Definicija pr edmeta. Biljni lekoviti sastojci. Podela i strucna nomenklatura lekovitih biljaka i droga. Specijalni deo : kod naših najvažnijih lekovitih biljaka (beli slez, hajducka trava, kamilica, bokvica, žalfija, majcina dušica, odoljen, menta, maticnjak, timijan, kim, bosiljak, neven, lan, ricinus) proucavace se: r azmnožavanje, gajenje, nega, zaštita, berba, sušenje, primarna prerada, pakovanje, cuvanje, transport. Prednost gajenja. Uzroci kvarenja biljnih sirovina. Upotreba u farmaceutskoj, kozmetickoj, parfimerijskoj, prehrambenoj i drugim preradivackim industrijama.

 

Praktična nastava

Morfološke osobine i prepoznavanje lekovitih biljaka. Upoznavanje herbarskih uzoraka lekovitih biljaka (izrada crteža), celih i rezanih droga. Ocena vrednosti kvaliteta droge prema farmakopejama.

 

PROGRAM TERENSKIH VEŽBI : Botanicka bašta fakulteta: Botanicka determinacija, uzimanje uzoraka za analizu, upoznavanje osnova proizvodnje, razmnožavanje, nega, zaštita, eksploatacija, sušenje i pakovanje droga.


Literatura

1. Kišgeci, J.: Lekovito bilje, Partenon, Beograd, 2002.

2. Đukić, D., Janjić, V., Moisuc , A., Kišgeci, J. : Krmne, korovske, otrovne i lekovite biljke, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2004


Metode izvodenja nastave

Usmena izlaganja uz korišcenje savremene opreme (video projektori, grafoskop, dijaprojektor) za prikaz izvodenja agrotehnickih mera kod navedenih biljnih vrsta.


Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

Poena

 

 

 

Završni ispit

 

Poena

Prisustvo i aktivnost na predavanjima i vežbama

 

do 5

usmeni ispit

 

do 60