Preduzetnička ekonomija

Preduzetnička ekonomija

Nastavnik: dr Radovan V. Pejanović, red. prof.


Asistent :


Status predmeta: Izborni


Uslov za polaganje ispita:


Cilj predmeta

Ovladavanje principima i metodama preduzetništva


Ishod predmeta

Osposobljenost studenata za preduzetnicke aktivnosti


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Po j am ekonomi j e i preduzetničke ekonomi j e, Preduzetništvo kao ekonomski faktor - resurs, Pojam preduzetništva, Ekonomski faktori - resursi u biznisu i agrobiznisu, Biznis i agrobiznis, Zemlja, rad i kapital, Preduzetništvo i menadžment, Tehnika i tehnologija, Nauka i obrazovanje, Tržište i država, Karakteristike preduzetništva, Sklonost ka riziku - uslov preduzetništva, Rizik u ekonomi j i, Specificnosti po lj oprivrede i rizika u agrobiznisu, Preduzetnik, Preduzetnicka organizaci j a, Preduzetnicki menadžment, Preduzetnička kultura, Preduzetnički inkubatori, Preduzetništvo i poslovna etika, Inovacije i preduzetništvo, Po j am i karakteristike inovacije, Izvori inovativnih mogucnosti, Kljucne tehnologije sutrašnjice, Modeli procesa inovaci j e proizvoda, Kako doci do poslovne ide j e, Tehnike ko j e podsticu intuitivno razmišljanje, Osnove malog preduzetnickog biznisa, Elementi uspeha, Rast, Strategi j e rasta, Upravljanje rastom, Putanjeka uspehu i neuspehu, Finansira nj e preduzetnickog biznisa, Po j am i sadrža j biznis plana, Preduzetništvo kod nas, Stretegija razvoja malih i sred njih preduzeca u Republici Srbiji .

Prakticna nastava

Vežbe se odvi j a j u kroz seminarske radove uz aktivno učešce studenata u diskusi j ama. Teme na vežbama su prilagodene planu i programu predavanja. Odabrane teme: Uvodne kategori j e preduzetništva ; Osnovni po j movi i karakteristike preduzetništva ; Inovaci j e i preduzetništvo ; Osnove malog preduzetnickog biznisa, elementi uspeha, finansira nj e preduzetnickog biznisa, strategi j a razvo j a malih i sred nj ih preduzeca


Literatura

•  Pejanović, Radovan: "Principi ekonomije", Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 200 7 .

•  Piter, Draker: Inovaci j e i preduzetništvo, praksa i principi, Privredni pregled, Beograd, 1991.


Metode izvodenja nastave

Teorijski i prakticni deo nastave ce se izvoditi u predavaonici, odnosno, vežbaonici uz korišcenje slajdova, prezentacija putem projektora i video bima.


Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

Poena

 

 

 

Završni ispit

 

Poena

aktivnost u toku predavanja

 

do 5

pismeni ispit

 

do 50

prakticna nastava

 

do 5

usmeni ispt

 

 

kolokvijum-i

 

do 10

 

 

 

seminar-i

 

do 30