Stocarstvo

Stocarstvo
Nastavnik: dr Vitomir Vidović, red. prof.,


Asistent:


Status predmeta: Obavezni


Uslov za polaganje ispita:


Cilj predmeta

Obrazovanje i osposobljavanje studenata za razumevanje osnovnih znanja iz oblasti stocarstva


Ishod predmeta

Posedovanje elementarnog znanja iz oblasti stocarstva


 

Sadržaj predmeta

 

Teorijska nastava

Postanak, evolucija i domestikacija životinja, rasa i rasne osobine, konstitucija i kondicija, eksterijer, obeležavanje domacih životinja i maticna evidencija, ispitivanje proizvodnih sposobnosti, tehnologija gajenja goveda, tehnologija gajenja svinja, tehnologija gajenja ovaca i koza, tehnologija gajenja živine.

Prakticna nastava

Poreklo i domestikacija, rase domacih životinja, konstitucija i kondicija domacih životinja, merenje eksterijera domacih životinja, obeležavanje domacih životinja, maticna evidencija, odredivanje starosti domacih životinja, ispitivanje proizvodnih svojstava domacih životinja, tehnologija gajenja goveda, tehnologija gajenja svinja, tehnologija gajenja ovaca i koza, tehnologija gajenja živine.


 

Literatura

•  Krajinović M., Cobić T., Cinkulov Mirjana: Opšte stocarstvo. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2000

•  Nikolić D., Simović S.: Opšte Stočarstvo. Naučna knjiga, Beograd, 1985

•  Petrovic Milica: Stocarstvo. Poljoprivredni fakultet Zemun, 2000.


Metode izvodenja nastave

Predavanja, Praktican rad, Powerpoint prezentacije, Seminarski radovi


Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

Poena

 

 

 

Završni ispit

 

Poena

aktivnost u toku predavanja

 

do 6

pismeni ispit

 

do 63

prakticna nastava

 

do 8

usmeni ispt

 

-

kolokvijum-i

 

do 15

 

 

 

 

seminar-i

 

do 8