Ishrana Životinja

Ishrana Životinja

Nastavnik: dr Dragan Glamočić, red. prof.


Asistent:


Status predmeta: Obavezni


Uslov za polaganje ispita:


Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa hranivima za životinje, metodama ispitivanja stocne hrane, sastavljanjem obroka i dijetetikom.


Ishod predmeta

da su studenti obuceni za analizu i sastavljanje obroka koji odgovaraju potrebama datih životinja u datom trenutku


 

Sadržaj predmeta

 

 

Teorijska nastava

 

Nauka o ishrani ; Hranljive materije i njihov metabolizam - ugleni hidrati, masti, proteini, vitamini, mineralne materije, voda; Ocena hranljive vrednosti hrane. Bilans materija i energije. Jedinice hranljive vrednosti hrane ; Stocna hrana - paša i pašnjaci, zelena hrana, zeleni konvejer, sena, suva gruba hrana ; Stocna hrana - silaža, hemija siliranja, silo prostori, senaža, korenasto krtolasta hraniva ; Stocna hrana - zrnasta hraniva - zrna žita, leguminoza, uljarica, sporedni proizvodi mlinske industrije i industrije ulja; Stocna hrana - sporedni proizvodi šecerana, industrije alkohola, piva, skroba ; Stocna hrana - animalna hraniva, kvasci i alge, mineralna hraniva, pripremanje stocne hrane i krmnih smeša, konzervisanje stocne hrane ; Potrebe životinja za održavanje života, reprodukciju, laktaciju, rast, tov, rad ; Ishrana preživara - ishrana goveda, ishrana ovaca, ishrana koza ; Ishrana konja ; Ishrana svinja ; Ishrana živine; Ishrana laboratorijskih životinja, ishrana kunica, ishrana pasa i macaka; Ishrana krznašica, divljaci, riba

Prakticna nastava

Uzimanje pakovanje i slanje uzoraka stocne hrane na ispitivanje ; Metode ispitivanja stocne hrane. Odredivanje hranljive vrednosti stocne hrane - Weende postupak ; Jedinice hranljive vrednosti stocne hrane - bruto energija, svarljiva energija, ukupni svarljivi sastojci, metabolicka energija, neto energija, skrobna, ovsena i jecmena jedinica; Pregled i ocenjivanje zelenih hraniva, suvih kabastih hraniva; Pregled i ocenjivanje silaže i korenasto krtolastih hraniva; Pregled i ocenjivanje zrnastih hraniva, brašnastih hraniva i uljanih sacmi i pogaca ; Pregled i ocenjivanje animalnih hraniva, mineralnih hraniva, vodenastih hraniva i krmnih smeša; Sastavljanje obroka i racunska analiza i korekcija obroka za ishranu preživara i konja; Sastavljanje obroka i racunska analiza i korekcija krmnih smeša za ishranu svinja; Sastavljanje obroka i racunska analiza i korekcija krmnih smeša za ishranu živine; Sastavljanje obroka i racunska analiza krmnih smeša za ishranu kunica, laboratorijskih životinja, pasa i macaka


 

Literatura

 

•  Nemanja Ševković, Pribicevic Simeon, Rajic, Isidor: Ishrana domacih životinja, Naucna knjiga, Beograd 1983.

•  Radomir Jovanović, Dragutin Dujic, Dragan Glamocic :Ishrana domacih životinja, Stilos, Novi Sad, 2000.

•  Kovcin Stanimir: Ishrana svinja, Poljoprivredni fakkultet, Novi Sad, 1993.

•  Nikola Pejić: Ishrana konja, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 1991.

 

•  Ratimir Cmiljanić : Ishrana živine,Institut za stocarstvo, Beograd-Zemun, 1998.

 

•  Sinovec Zlatan, Nemanja Ševkovic: Praktikum iz ishrane, Fakultet veterinarske medicine,
Beograd, 1995.Metode izvodenja nastave

Predavanja sa primenom audio-vizuelnih pomocnih sredstava; poseta laboratorijama i institutima


Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

 

Poena

 

 

Završni ispit

 

 

Poena

 

aktivnost u toku predavanja

 

do 10

 

pismeni ispit

 

do 30

 

prakticna nastava

 

do 3 0

 

usmeni ispt

 

do 30