Patološka Fiziologija

Patološka Fiziologija

 

Nastavnici:  Prof.dr Branislava M. Belić, dr med.spec.

                     Prof.dr Marko R. Cincovic, dr vet.spec.

Saradnik:    DVM Ivana Lakić, istraživač-stipendista

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov za polaganje ispita : Biohemija, Imunologija, Fiziologije I i II

 

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa uzrocnicima i mehanizmom nastanka poremecaja organa i organskih sistema domacih životinja.

 

Ishod predmeta

Razumevanje mehanizma razvitka i toka bolesti i primene funkcijskih testova za dokazivanje patofizioloških poremecaja.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

P redmet proucavanja patološke fiziologije; etiologija i patogeneza; tok i ishod bolesti (1); Poremecaji zapremine krvi (1); Poremecaj metabolizma vode i natrijuma (2); Poremecaji acido-bazne ravnoteže (2); Hematopoeza (1); Poremecaj broja eritrocita (3); Poremecaji bele krvne slike (3); Leukoza domacih životinja (2); Poremecaji hemostaze (3); Akutno zapaljenje: (2); Reakcija domacina na infekciju (2); Reakcije preosetljivosti (2); Poremecaji funkcije respiratornog trakta (2); Poremecaji kardiovaskularnog sistema (3); Poremecaji funkcije digestivnog trakta, Poremecaj varenja i resorpcije (3); Poremecaji funkcije jetre (2); Poremecaj metabolizma kalcitriola hormona D, Ca, Mg i P (2) ; Poremecaj metabolizma ugljenih hidrata; uloga hormona u homeostazi; dijabetes, tipovi, patogeneza, klinicka slika, mogucnost dijagnostikovanja; ketoza preživara, patogeneza, dijagnoza (2); Poremecaj metabolizma masti (2); Poremecaj metabolizma belancevina (1); Poremecaji funkcije bubrega (2); Poremecaj funkcije endokrinog sistema (2)

Prakticna nastava

Uvod u hematologiju (3); Policitemija (3); Hemoliticka anemija: (3); Akutna inflamacija: (4); Seminarski rad (4); Proteinemija: (3); Klinicki pregled mokrace I -deo (3); Klinicki pregled mokrace II -deo (3); Poremecaji funkcije bubrega (3); Seminarski rad (4); Pregled želudacnog soka: (4); Poremecaji funkcije jetre (3); Srcane mane - seminarski rad (3); Kolokvijum (2)

 

Literatura

 

Belić B., Cincović M.R.: Praktikum iz patološke fiziologije. Novi Sad, 2012.
Belić B., Cincović M.R.: radna sveska sa priručnikom za polaganje ispita iz paotloške fiziologije. Novi Sad, 2012.
Božic T.: Patološka fiziologija domaćih životinja. Beograd, 2012.
Cincović M.R.: Toplotni stres krava - fiziologija i patofiziologija. Beograd, 2010.
Đoković RD, Cincović MR, Belic BM: Fiziologija i patofiziologija metabolizma krava u peripartalnom periodu. Novi Sad, 2014.

 

Metode izvodenja nastave

Predavanja u predavaonicama uz primenu audio-vizuelnih sredstava. Vežbe u vežbaonicama.

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

Poena

 

 

 

Završni ispit

 

Poena

aktivnost u toku nastave

 

do 5

test i

prakticni

 

do 20+20

dva kolokvijuma

 

do10+10

usmeni ispt

 

do 30

seminarski rad

 

do 5

.

 

 

KONSULTACIJE IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE SE ODRŽAVAJU UVEK KADA STUDENTI ŽELE, UZ PREDHODNI DOGOVOR SA NASTAVNICIMA - JAVLJANJE MEJLOM ILI NA NEKI OD PRIKLADNIH NAČINA.

Link za histograme:

https://www.youtube.com/watch?v=IlTKtWbzTUM

https://www.youtube.com/watch?v=CuC9LITpeIM

https://www.youtube.com/watch?v=w2KsH5ZTlGM

Link za nomenklaturu ćelija:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijlh.12327

 

Oktobarski ispitni rok2 2019 Patološka fiziologija/ Metode naučnog rada/Izborni predmeti

09.10.2019. test i praktični 12h Laboratorija za patološku fiziologiju

10.10.2019. usmeni ispit satnica po dogovoru

10.10.2019. 8h Laboratorija za patološku fiziologiju odbrana slučajeva iz Kliničke patološke fiziologije

 

<oktobsr 3