Farmakologija

FarmakologijaNastavnik: dr. Dragica M. Stojanović, prof. dr.  


Asistent:


Status predmeta: Obavezan


Uslov za polaganje ispita :


Cilj predmeta

Farmakologija treba da pruži studentima osnovna znanja o fizicko-hemijskim osobinama lekova, doziranju lekova, mestu i nacinu delovanja lekova u organizmu životinja,primeni lekova u lecenju obolenja organskih sistema ,neželjenim reakcijama i kontraindikacijama za primenu.Takode u okviru ovog predmeta studenti uce i kako da propišu razlicite farmaceutske oblike lekova na recept i kako da sprave magistralne oblike


Ishod predmeta

Slušanjem i polaganjem farmakologije student mora da zna da dozira lekove, da aplikuje lekove, da zna njihovu kinetiku, da zna nacin delovanja lekova, da zna da prepozna i leci neželjenu reakciju koju lek prouzrokuje, da zna da izbegne neželjenu interakciju lekova, da zna da primeni pravi lek u pravoj dozi za tacno definisanu bolest.


Sadržaj predmeta

Teorijska nastav a :

Opšta farmakologija (predklinicko ispitivanje lekova, doziranje lekova, nacini aplikacije lekova, apsorpcija, distribucija, biotransformacija i izlucivanje lekova, mehanizam delovanja lekova, interakcija i neželjena dejstva lekova), Farmakoterapija organskih sistema (lecenje poremecaja CNS-a, farmakologija perifernog nervnog sistema, vegetativnog, lecenje obolenja kardiovaskularnog sistema, urinarnog, respiratornog, kože i sluzokoža, digestivnog sistema, reproduktivnog sistema, lecenje obolenja endokrinog sistema, lecenje nedostataka mikroelemenata i vitamina), Antimikrobni lekovi, antiparazitski lekovi (ektoantiparazitici i antihelmintici).

Prakticna nastava :

Farmakografija (propisivanje cvrstih, tecnih, mekih magistralnih i oficinalnih farmaceutskih oblika lekova kao i propisivanje gotovih fabrickih preparata), Eksperimentalna farmakologija (prikaz nacina aplikacije lekova na eksperimentalnim životinjama, prikaz postajanja bioloških varijacija na dejstvo leka, prikazivanje odnosa izmedu doze leka i postizanja intenziteta efekta, prikaz sinergizma izmedu lekova kao i antagonizma, prikaz dejstva lekova koji stimulišu i inhibiraju funkciju CNS-a, lokalni anestetici i opšti anestetici). Prakticna nastava obuhvata i proveru znanja preko dva kolokvijuma u toku semestra.


Literatura

•  Veterinarska farmakologija - Milanka Jezdimirovic (osnovni u dž benik), Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 2005.

•  Osnovi farmakoterapije i gotovi lekovi za primenu na životinjama - Milanka Jezdimirovic, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 200 2 .

•  Veterinarska receptura - Saša Trailovic, Mirjana Milovanovic i Zorica Pejcic Fakultet veterinarske medicine, Beograd


Metode izvodenja nastave

Demonstracione vežbe iz eksperimentalne farmakologije i aktivno ucešce studenata u izvodenju vežbi iz farmakografije. Teorijska nastava se izvodi pomocu savremene tehnike prezentacije i simulacijom odgovarajucih efekata na eksperimentalnim životinjama koristeci kompjutersku simulaciju.


Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

Poena

 

 

 

Završni ispit

 

Poena

aktivnost u toku predavanja

 

do 15

pismeni ispit

 

do 30

prakticna nastava

 

do 5

usmeni ispt

 

do 20

kolokvijum-i

 

do 25

 

 

 

seminar-i

 

do 5