Fiziologija životinja u ZOO vrtovima

Fiziologija životinja u ZOO vrtovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: doc. dr  Zdenko Kanački 

 

Status predmeta: Izborni

 

Uslov za polaganje ispita :

 

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa problematikom držanja, ish r ane, patologije, preve n tive, zdravstvene zaštite i uzgoja divljih i zooloških životinja u uslovima zatoceništva

 

Ishod predmeta

Kvalifikacija doktora veterinarske medicine za usko specijalizovanu oblast fizilogije životinja u zoološkim vrtovima

 

 

 

Sadržaj predmeta

 

 

 

Teorijska nastava

 

Uvod u predmet (ponašanje životinja, uloga i znacaj ZOO vrtova, legislativa); Opšti deo (preventivna medicina, menadžment ZOO životinja, osnovne karakteristike ZOO životnja, klinicka dijagnostika, kretanje i ogranicavanje kretanja životinja, anestezija); Specijalni deo: Zarazne bolesti; Poremecaji metabolizma zooloških životinja; Insekti, vodozemci i gmizavci; Ribe i kornjace; Reptili; Ptice; Sisari; Neonatologija mesojeda; Trovanje zooloških životinja; Fiziologija i patologija reprodukcije najvažnijih vrsta zooloških životinja; Uloga i znacaj veterinara u ZOO vrtu ; Principi vakcinacije i drugih preventivnih mera kod zooloških životinja; Bezbednosne mere u ZOO vrtovima; Zaštita životne sredine; Pregled najcešce korišcenih medikamenata u terapiji zooloških životinja.

Prakticna nastava

Uvod u predmet (ponašanje životinja, uloga i znacaj ZOO vrtova, legislativa); Opšti deo (preventivna medicina, menadžment ZOO životinja, osnovne karakteristike ZOO životnja, klinicka dijagnostika, kretanje i ogranicavanje kretanja životinja, anestezija); Zarazne bolesti; Poremecaji metabolizma zooloških životinja; Insekti, vodozemci i gmizavci; Ribe, kornjace i reptili; Ptice; Sisari, Neonatologija mesojeda; Trovanje zooloških životinja; Uloga i znacaj veterinara u ZOO vrtu; Principi vakcinacije i drugih preventivnih mera kod zooloških životinja; Bezbednosne mere u ZOO vrtovima; Zaštita životne sredine; Pregled najcešce korišcenih medikamenata u terapiji zooloških životinja; Relevantna legislativa i zoološka veterinarska evidencija; Osnovi preparacije životinja.

 

 

 

Literatura:

 

•  Gary A. Wobeser : Essentials of Disease in Wild Animals

•  G.A. Wobeser: Investigation and Management of Disease in Wild Animals

•  Laurie J. Gage (Editor): Hand-Rearing Wild and Domestic Mammals

•  Leon Nielsen: Chemical Immobilization of Wild and Exotic Animals

•  Murray E. Fowler Restraint and Handling of Wild and Domestic Animals

•  Phillip T. Robinson: Life at the Zoo : Behind the Scenes with the Animal Doctors

•  Robert J. Young: Environmental Enrichment For Captive Animals (Ufaw Animal Welfare Series)

•  Drugi strucni casopisi i strucna saopštenja, referati i separati.

 

 

 

Metode izvodenja nastave

 

Predavanja sa primenom audio-vizuelnih pomocnih sredstava u EAR centru ZOO vrta na Palicu i u predavaonici Departmana za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakuletta u Novom Sadu.

Prakticna nastava u lovištima i ZOO vrtovima ( Zoo Beograd, Zoo Palic, Kolut, Segedin,Budimpešta)

Prakticna nastava u vežbaonicama ZOO vrta

Izrada seminarskog rada i projekata.

Ucešce na projektima zaštite Ugroženih vrsta

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

Poena

 

 

 

Završni ispit

 

Poena

aktivnost u toku predavanja

 

do 5

pismeni ispit

 

 

prakticna nastava

 

do 5

usmeni ispt

 

do 30

kolokvijum-i

 

 

prezentacija projekta

 

do 20

seminar-i

 

do 40