Nutritivna patologija

Nutritivna patologija
Nastavnik:


Asistent:


Status predmeta: I zborni


Uslov za polaganje ispita :


 

Cilj predmeta:

Upoznavanja studenata sa zdrav stvenim poremecajima životinja izazvanih štetnim materijam a u hrani životinj a

Ishod predmeta

Ostrucenost i prepoznavanje bolesti životinja izazvanih štetnim materijama u hrani za životinje, kao i upoznavanje sa savremenim analitickim metodama utvrdivanja štetnih materija u hrani, organima i tkivima životinja


 

Sadržaj predmeta

 

Teorijska nastava

Poremecaji zdravlja životinja nastali kao posledica nepravilne ishrane i unošenja hranom toksicnih materija u organizam životinja ; Nutritivni deficiti i suficiti hranljivih materija kao uzroci poremecaja zdravlja životinja ; Kvarenje i škodljivost stocne hrane , fizicki , hemijski , biološki faktori , bakterije , paraziti , plesni ; Toksini mikroorganizama - bakterija , biljni toksini - fitotoksini , toksini životinja ; Toksini gljivica ; Aspergilo - toksini , Penicilio - toksini ; Fuzario toksini ; Trovanje životinja organofosfornim i organohlornim jedinjenjima , karbamatima , herbicidima rodenticidinma ; Trovanje životinja neorganskim jedinjenjima i metalima ; Teški metali u vazduhu , vodi zemlji i biljkama . Trovanje životinja olovom , živom , kadmijumom i arsenom ; Gojaznost životinja i veterinarska dijetetika.

Prakticna nastava

Fizicke, hemijske, biološke i analiticke metode utvrdivanja toksicnih materija; Analiticke metode utvrdivanja organofosfornih i organohlornih jedinjenja i rodenticida; Analiticke metode utvrdivanja, natrijum hlorida, ureje, nitrita i nitrata i toksicnih metala; Analiticke metode utvrdivanja aflatoksina B1, B2, G1, G2 i ohratoksina A.Analiticke metode utvrdivanja zearalenona, fumonizina i trihotecenih toksina; Prakticna vežba trovanja miševa i pacova sa rodenticidima uz pracenje klinicke slike i patoanatomskih promena; Kolokvijum i test predavanja i vežbi     


 

Literatura

1. Ladislav Ožegovic, Stjepan Pepelnjak : Mikotoksikoze, školska knjiga, Zagreb, 1995.

2. Zlatan Sinovec, Radmila Resanovic, Snežana Sinovec : Mikotoksini pojava, efekti i prevencija, Fakultet veterinarske medicine, 2006.

3. Rudolf Kastori : Teški metali u životnoj sredini, Naucni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 1997.

4. Radomir Jovanovic : Ishrana i produktivne bolesti životinja, Simbol, Novi Sad, 2001.Metode izvodenja nastave

Predavanja sa primenom audio-vizuelnih pomocnih sredstava; poseta laboratorijama i institutima


Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

P oena

 

 

 

Završni ispit

 

Poena

aktivnost u toku predavanja

 

do 10

pismeni ispit

 

do 35

prakticna nastava

 

do 20

usmeni ispt

 

do 35