Specijalna patologija

Specijalna patologija

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: dr Ivana Davidov, docent

 

Asistent:  dr Ivana Davidov, docent

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov za polaganje ispita :  Opšte patologija

 

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje i savladavanje specificnih morfoloških i patohistoloških karakteristika patoloških procesa, koji se javljaju kod domacih životinja

 

Ishod predmeta

Studentima je omoguceno lakše pracenje i usvajanje gradiva iz klinicih predmeta

 

 

 

Sadržaj predmeta

 

 

 

Teorijska nastava

 

Specijalna patologija domacih sisara i ptica po organskim sistemima: digetivni sistem, respiratorni sistem, cirkulatorni sistem, hematopoetski sistem, lokomotorni sistem, nervni sistem, reproduktivni sistem, urinarni sistem, koža, cula.

Prakticna nastava

Obdukciona tehnika na domacim sisarima i pticama. Kompletna i delimicna obdukcija.

 

Literatura

•  Sofrenovic Đ., Jakšic B. Specijalna patologija. Naucna knjiga, Beograd 1987.

•  McGavin M ., Carlton W ., Zachary J . Tompson ` s Special Veterinary Pathology . 3 rd Edition W . B . Saunders Company 2001.

 

 

•  Sudaric Č;., Čuljak K. Specijalna patološka morfologija životinja. Univerzitetski udžbenik, Zagreb-Sarajevo 1990.

•  Prašovic S. Obdukciona tehnika i patomorfološka dijagnostika važnijih bolesti ptica. Univerzitetski udžbenik, Sarajevo 2003.

 

 

 

Metode izvodenja nastave

Predavanja se izvode u predavaonicama uz korišcenje audio-vizuelnih sredstava. Prakticne metode izodenja obdukcije su u prosekturi.

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

Poena

 

 

 

Završni ispit

 

Poena

aktivnost u toku predavanja

 

do 10

pismeni ispit

 

do 25

prakticna nastava

 

do 20

usmeni ispt

 

do 25