Toksikologija

Toksikologija
Nastavnik:  prof. dr Dragica Stojanović


Status predmeta: Obavezni


Uslov za polaganje ispita :


Cilj predmeta

je da pruži studentima veterinarske medicine osnovna znanja o fizičko-hemijskim osobinama hemijskih supstanci i otrova, o stepenu toksicnosti i utvrdivanju akutne, subakutne i hronicne toksičnosti, izloženosti dejsvu otrova i proceni rizika trovanja . Da pruži znanja iz toksikokinetike (apsorpcije, raspodele, metabolizma i izlucivanja otrova iz organizma). Cilj predmeta je da osposobi studenta da dijagnostikuje trovanje i leči trovanja prouzrokovana otrovnim biljkama i životinjama, insekticidima, herbicidima, rodenticidima, jedinjenjima metala ,veštačkim dubrivima i raznim neorganskim solima, industrijskim i drugim hemijskim supstancama i leci trovanje lekovima.


Ishod predmeta

Slušanjem i polaganjem predmeta Toksikologija student treba da zna da prepozna trovanje na osnvu kliničke slike i ako je potrebno da potvrdi trovanje hemijsko-toksikološkom analizom. Takode, treba da zna mehanizam delovanja otrova na organizam životinja, njegov metabolizam i puteve eliminacije, kao i da primeni adekvatnu antidotsku ili simptomatsku terapiju.


 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava :

Teorijska nastava iz toksikologije se sastoji iz poglavlja koja obuhvata Opšta toksikologija i Specijalna toksikologija. Opšta toksikologija obuhvata (klasifikaciju otrova i trovanja, ispitivanje toksicnosti supstanci, toksikokinetiku i toksikodinamiku), Specijalna toksikologija obuhvata opšte principe lecenja otrovanih domacih životinja, zooživotinja, kucnih ljubimaca, riba i pčela, terapiju trovanja biljnim otrovima i toksinima, terapiju trovanja insekticidima, herbicidima i rodenticidima, trovanje hranom i lecenje trovanja lekovima i eutanazija.

Prakticna nastava:

Razvrstavanje otrova u grupe prema stepenu toksicnosti i obeležavanje otrova, uzimanje uzoraka od uginulih životinja i postupci sa uzorcima za laboratorijsko-toksikološku analizu, antagonisti i antidoti u terapiji trovanja, terapija trovanja antikoagulantnim rodenticidima, terapija trovanja organofosfatnim i karbamatnim insekticidima (demonstriranje na eksperimentalnim životinjama), terapija trovanja konvulzivnim otrovima i sredstvima za komunalnu higijenu.


 

Literatura

•  Živanov Dragoljub, Veterinarska toksikologija

•  i druga literatura iz nama dostupnih naucnih casopisa


 

Metode izvodenja nastave

Teorijska nastava se izvodi preko Video bim projektora ili folijama preko grafoskopa. Praktična nastava se izvodi demonstriranjem efekata otrova i lekova na eksperimentalnim životinjama i preko folija.Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

Poena

 

 

 

Završni ispit

 

Poena

aktivnost u toku predavanja

 

do 10

pismeni ispit

 

do 20

prakticna nastava

 

do 10

usmeni ispt

 

do 40

kolokvijum-i

 

do 10

 

 

 

 

seminar-i

 

do 10