Porodiljstvo i sterilitet domaćih životinja

Porodiljstvo i sterilitet domaćih životinja

Nastavnik: dr Ivan B. Stančić, van. prof.

Asistent: Ivan M. Galić, dr vet. med.

 

Status predmeta: Obavezni

Uslov : Reprodukcija, Patološka fiziologija, Opšta patologija, Opšta klinička dijagnostika, Farmakologija i Toksikologija

 

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnom problematikom u porodiljstvu, osnovnim zahvatima i njihovom primenom, kao i sa dijagnostikom steriliteta uz primenu najsavremenijih metoda lecenja kod domacih životinja

 

Ishod predmeta

Obučenost studenata u neposrednoj praksi veterinarske medicine u oblasti porodiljstva i steriliteta domacih životinja

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Patologija graviditeta ( 8 casova) ; Patologija porodaja ( 8 casova) ; Patologija puerperiuma ( 4 cas a ) ; Patologija novorodenčadi (2 cas a ) ; Patologija mlecne žljezde životinja ( 5 casova) ; Urodeni sterilitet ženskih životinja (2 cas a ) ; Stečeni sterilitet ženskih životinja ( 4 casa) ; Funkcionalni sterilitet ženskih životinja ( 7 casova) ; Patologija reprodukcije mužjaka ( 2 cas) ; Zakonski propisi u reprodukciji i VO životinja (3 casa) .

Prakticna nastava

Klinicki pregledi i dijagnostika patološkog graviditeta i steriliteta (8 casova) ; Metode akušerske pomoci kod normalnog i patološkog porodaja (8 casova) ; Postupak sa porodiljom i novorodencadima, posle normalnog i patološkog porodaja (5 casa) ; Akušerski instrumenti (4 casa) ; Akušerske operacije (6 casova) ; Intervencije u normalnom i patološkom puerperiumu (4 casa) ; Klinicki pregled vimena i klinicke laboratorijske metode u dijagnozi obolenja vimena (6 casova) ; Dijagnostika koitalnih infekcija (6 casa) ; T erenske vežbe: prakticno savladavanje i dopuna programa teorijske nastave iz oblasti porodiljstva, steriliteta i obolenja vimena (3 casova)

 

Literatura

•  Stancić, B., Veselinovic, S.: Reprodukcija domacih životinja ( udžbenik ). Univerzitet u Novom Sadu, Edicija univerzitetski udžbenik, 2002.

•  Miljković, V., Veselinovic, S.: Porodiljstvo, sterilitet i veštacko osemenjavanje domaćih životinja ( udžbe n ik ). Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, 2000.

•  Veselinović, S., Miljkovic, V., Veselinovic Snežana, Stancic, B.: Fiziologija i patologija reprodukcije konja, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, 2003.

•  Vidović, V., Košarcic D.,: Veštacko osemenjavanje kao segment selekcije svinja,

 

Metode izvodenja nastave

Predavanja u predavaonicama sa primenom audio-vizuelnih sredstava

Praktican rad na polnim organima zaklanih životinja u vežbaonicama i prakticni rad na farmama i u ambulantama za male životinje

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 15

pismeni ispit

-

prakticna nastava

do 25

prakticni ispit

do 20

kolokvijum-i

-

usmeni ispt

do 40

 

AttachmentSize
Ispitna pitanja.pdf73.16 KB
EVIDENCIONI KARTON PRISUSTVA NA STRUČNIM VEŽBAMA STUDENATA.pdf136.58 KB
KALENDAR ISPITA 2014_ 2015..doc33.5 KB