Bolesti prezivara

Nastavnik: dr Stanko F. Boboš, red. prof.

Asistent: dr Miodrag Ž. Radinovic dvm,

 

Status predmeta: Obavezan

 

Uslov :

 

Cilj predmeta

Sistematska edukacija studenata sa metodama opštih i specijalnih pregleda životinja radi njihove pripreme za pracenje unutrašnjih bolesti životinja

 

Ishod predmeta

Omogucuje studentima pracenje pacijenata (životinja) u cilju postavljanja klinicke dijagnoze unutrašnjih bolesti sa klinicki manifestovanim simptomima

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava- Bolesti organa za varenje (bolesti usne duplje, zuba, bolesti jednjaka, bolesti predželudaca, zapaljenje sirišta i creva (10). Bolesti organa za disanje (zapaljenske bolesti), edemi pluca, emfizemi pluca (8). Bolesti organa za cirkulaciju i bolesti perikarda, endokarda i miokarda, akutna i hronicna srcana slabost (3). Bolesti krvi, anemia, hemoglobanemija, hemoglobanuria, leukoza, hemoragicna diapeza (5). Bolesti urinarnog sistema - uremija, nefroza, nefritisi, cistitisi, hronicna vezikularna hematurija, urolitiaza (5).Bolesti centralnog nervnog sistema - suncani i toplotni udar, kontuzija, kompresija mozga i kicmene moždine, spongioformne encefalopatije, zapaljenja moždanih ovojnica (9) . Poremecaji metabolizma -ketoza, metabolicke osteopatije, rahitis, osteomalacija, puerperalna paroza, tetanija (5). Nedostatak mikroelemenata i vitamina (2). Bolesti organa za kretanje - asepticni pododermatis, pareze, paralize (3). Bolesti kože - bolesti dlacnog pokrivaca i kožne žlezde, ekcem, egzantem i zapaljenje kože (3). Trovanja i pojavljivanje, dijagnostika i terapija trovanja, klasifikacija trovanja (2). Infektivne bolesti - tuberkuloza, paratuberkuloza, maligna kataralna groznica, bovina virus dijareja, aktinomikoza, aktinobaciloza, tetanus, IBR (5).

Prakticna nastava - Aplikacija lekova (veliki i mali preživari) (8). Klinicke vežbe - oboljenje organa za varenje, veliki i mali preživari (12). Klinicke vežbe -oboljenja organa za disanje (10). Klinicke vežbe (oboljenja urinarnog sistema. Klinicke vežbe (oboljenja kože) (6) . Klinicke vežbe (oboljenja nervnog sistema) (8). Klinicke vežbe (oboljenja lokomotornog sistema) (8). Laboratorijska dijagnostika i njena primena u klinickoj praksi (8) .

 

Literatura

  Šamanc, H., Stamatovic, S.: Bolesti goveda. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu. 1999.

•  Boboš, S., Vidic Branka: Mlecna žlezda preživara - morfologija, patologija, terapija. Monografija, Poljoprivredni fakulte Novi Sad, 2005.

•  Šamanc, H.: Bolesti sirišta. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu. 2001.

•  Forenbaher, S.: Unutrapšnje bolesti, knjiga III . 1998.

 

Metode izvodenja nastave:

Predavanja sa primenom audio-vizuelnih pomocnih sredstava;

Na vežbama: poseta farmama, aplikativna primena klinickih metoda pregleda preživara u cilju postavljanja dijagnoze i prognoze bolesti ispitivane životinje

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 8

pismeni ispit

-

prakticna nastava

do 8

usmeni ispt

do 45

kolokvijum-i

do 25

 

 

seminar-i

do 14