Bolesti Kopitara

Nastavnik: dr Ramiz M. Ćutuk, red. prof.

A sistent: Mihajlo Edreljan, dr vet.

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov : Patološka fiziologija, Patološka morfologija, Farmakologija , Klinicka dijagnostika

 

Cilj predmeta

Upoznavaanje sa terijskim i prakticnim aspektima klinicke patologije i terapije konja u cilju pripremanja studenata za neposredno ukljivanje u klinicku praksu . Studenti treba da nauce da prepoznaju simptome pojedinih oboljenja, preduzmu neophodna dijagnosticka ispitivanja i samostalno urade neophodne klinicke procedure u cilju postavljanja dijagnoze i preduzimanja odgovarajuce terapije i preventive u svim slucajevima oboljenja neinfektivne i infektivne prirode koja predstavljaju deo svakodnevne klinicke prakse .

 

Ishod predmeta

Posle odslušane nastave i polaganja ispita student treba da: zna da prepozna bolesnu životinju i kako da postavi dijagnozu; zna etiologiju i patogenezu oboljenja koje su obuhvacene programom predmeta; razume mehanizam nastanka bolesti i da zna da odredi odgovarajucu terapiju; ume da pride i fiksira konja i da zna da zaštiti sebe, pacijenta i osoblje koje pomaže za vreme pregleda i lecenja; ume da aplikuje lek na odgovarajuci nacin; ume da sondira konja; zna da uradi kateterizaciju mokracne bešike kod muških i ženskih životinja; ume da uradi rektalni pregled; zna kako da postupi u slucaju sumnje na zarazno oboljenje i preduzme sve neophodne mere u cilju sprecavanja eventualnog širenja bolesti.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Bolesti organa za varenje. Bolesti organa za disanje. Bolesti kardiovaskularnog sistema. Bolesti urinarnog trakta. Bolesti nervnog sistema. Bolesti mišicno-skeletnog sistema. Bolesti krvi, limfnih cvorova i slezine. Endokrine bolesti. Poremecaji metabolizma. Bolesti kože. Bolesti ždrebadi. Sportska medicina.

Prakticna nastava

Programske vežbe (30): Aplikacija lekova(3). Intenzivna nega(3). Dijagnostika i terapija oboljenja gastrointestinalnog trakta (6). Laboratorijska dijagnostika oboljenja jetre i pankreasa. (2). Dijagnostika i terapija oboljenja respiratornog trakta (3). Dijagnostika i terapija oboljenja kardiovaskularnog sistema (3). Dijagnostika i terapija oboljenja urinarnog trakta (3). Dijagnostika i terapija oboljenja kože (3). Dijagnostika i terapija oboljenja hemolimfatickog sistema (2). Dijagnostika i terapija oboljenja novorodene ždrebadi (2). Kolokvijumi (3). Klinicke vežbe (12).

 

Literatura

•  Trailović D.: Kolike. FVM, Beograd, 2003.

•  Trailović D.: Respiratorne bolesti konja . FVM, Beograd, 1999.

•  Trailović D.: Klinicka dijagnostika i terapija oboljenja konja. FVM, Beograd , 2007.

•  Autorizovana predavanja

•  Reed S.M., Bayly W.M.: Equine Internal Medicine, Saunders, Philadelphia, 1998.

•  Hodgson D.R., Rose R.J.: The athletic horse. Saunders, Philadelpia, 1994.

 

Metode izvodenja nastave:

Kompjuterska prezentacija, kolekcija slajdova i filmova, demonstracije na zdravim i bolesnim životinjama, obrada klinickih slucajeva u veterinarskim ambulantama

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 5

pismeni ispit ( polažu studenti koji nisu položili kolokvijume. Pismeni ispit maksimalno donosi 30 poena kao i kolokvijumi)

 

prakticna nastava

do 10

prakticni ispit

do 20

kolokvijum-i

do 30

usmeni ispit

do 30

seminar-i

do 5