Bolesti divljih životinja

Nastavnik: dr Dušan B. Orlić, red. prof.

Asistent: mr Nikolina Novakov

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov :

 

Cilj predmeta

Edukacija studenata o patologiji divljih životinja, sa akcentom na patologiju, uzgoj i korištenje divljaci. To podrazumeva pored osnovnog obrazovanja iz veterinarske medicine o uzgoju i patologiji divljih životinja i spoznaju o specificnostima u pojavljivanju, širenju i znacaju bolesti divljaci i njihov uticaj na zaštitu zdravlja domacih životinja i ljudi. Studentima je neophodno ukazivati na potrebu multidisciplinarne saradnje sa strucnjacima šumarske, agronomske, vodoprivredne, humane medicine i zažtite životne sredine na sprovodenju permanentnog monitoringa kao delokruga veterinarske struke. Sa ovim programom studentima se pružaju sva potrebna znanja i veštine za strucno, punopravno i sveprisutno delovanje u svim oblicima zaštite zdravlja divljih životinja i sferama lovstva

 

Ishod predmeta

Predmet je u uskoj vezi sa opštim predmetima (Biologija,Biohemija) zatim strucnim (Anatomija, Ishrana, Farmakologija) a potom i klinickim (Zarazne bolesti životinja, Bolesti ptica, Parazitske bolesti, Bolesti papkara) što predstavlja logican edukacijski sled koji se oslanja na gotovo sva predhodno stecena znanja. Dalja edukacija omogucena je kroz poslediplomske specijalisticke studije.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Epizootiološki znacaj divljaci u nastanku bolesti ( 1 ); Bolesti divljih životinja ( 4 ); Bolesti divljaci ( 5 ); Zoonoze i zakonska regulativa (1); Trovanja ( 2 ); Lovište, tehnicki objekti, gazdovanje ( 1 ); Uzgoj, zaštita, prirodna selekcija, zaraze, predatori ( 1 );   

Prakticna nastava:

Zaštita i uzgoj divljaci u prirodnim staništima ( 4 ); Uzgoj i zaštita divljaci u volijerama i gaterima ( 4 ); Tehnicki objekti u lovištu ( 4 ); Uspavljivljnje, hvatanje, transport i uzorkovanje ( 2 ); Trofeji po vrsti divljaci, ocena i trofejni list ( 1 );

 

Literatura:

•  Lapcević E., Jakšić B., (1975) Bolesti divljači, krznašica i kunica

•  Enciklopedija lovstva 1 i 2 (1987); LSJ, štampa Gradevinska knjiga, Beograd

•  Ristic Z., (2005) : Fazan, izdavač Memorija, Sombor

•  Novaković V., (1999) : Jelen, poglavllje 6. Bolesti jelenske divljači.

•  Novaković V., (2003),: Divlja svinja, poglavlje 8. Bolesti divlje svinje

•  Zakon o veterini; Zakon o lovstvu; Zakon o zaštiti životne sredine

7. Fowler M.E. (1978): Zoo and wild animal medicine

 

Metode izvodenja nastave :

Predavanja uz pomoc audio-vizuelnih sredstava VHS i dija projekcije, nastavnih preparata i multimedijskih nastavnih sredstava. Praktican rad kroz terenske vežbe na fazaneriji, tehnicka uredenja i opremljenost lovišta, manipulativni postupci sa divljim životinjama, u spavljivljnje, hvatanje, transport i uzorkovanje .

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 10

pismeni ispit

-

prakticna nastava

do 10

usmeni ispit

do 50

kolokvijum-i

do 30