Morfologija i patologija mlečne žlezde preživara

Nastavnik: dr Stanko F. Boboš, red. prof.

Asistent : dr vet. Med. Marija Pajić- Nešić

 

Status predmeta: Izborni

 

Uslov :

 

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa specificnim bolestima mlecne žlezde i njihovim uticajem na proizvodnju, kvalitet i higijensku ispravnost mleka

 

Ishod predmeta

Obucenost studenata za postavljanje dijagnoze, primenu profilakse i terapije mlecne žlezde preživara

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Anatomija mlecne žlezde preživara; Fiziologija laktacije preživara (mamogeneza, regulisanje mamogeneze, regulisanje laktogeneze, funkcija sisa u ekstrakciji mleka, ejekcija mleka i ejekcioni refleks, celijski i humoralni odbrambeni faktori mleka; Poremecaji sekrecije mleka; Oboljenja mlecne žlezde preživara (Specificna obolenja vimena, primarni u zrocnici mastitisa, uslovno patogeni uzrocnici mastitisa, nespecificna obolenja vimena); Programi terapije mastitisa

Prakticna nastava

Fiziologija laktacije preživara (mamogeneza, regulisanje mamogeneze, regulisanje laktogeneze, funkcija sisa u ekstrakciji mleka, ejekcija mleka i ejekcioni refleks, celijski i humoralni odbrambeni faktori mleka; Poremecaji sekrecije mleka; Oboljenja mlecne žlezde preživara (Specificna obolenja vimena, primarni uzrocnici mastitisa, uslovno patogeni uzrocnici mastitisa, nespecificna obolenja vimena).

 

Literatura

•  Boboš, S., Vidic Branka: Mlecna žlezda preživara - morfologija, patologija, terapija. Monografija, Poljoprivredni fakulte Novi Sad, 2005.

•  i druga literatura iz nama dostupnih naucnih casopisa

 

Metode izvodenja nastave

Predavanja sa primenom audio-vizuelnih pomocnih sredstava;

Vežbe u vežbaonivcama, laboratorijama i praktican rad na farmama

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 5

pismeni ispit

do 30

prakticna nastava

do 5

usmeni ispit

do 40

kolokvijum-i

-

 

 

seminar-i

do 20