Opsta epidemiologija

Nastavnik: dr Branislav L. Lako, red. prof.

Asistent: doc. dr  Aleksandar S. Potkonjak

 

Status predmeta: O bavezan

 

Uslov : Mikrobiologija, Imunologija

 

Cilj predmeta

U zemljama u razvoju infektivne bolesti životinja još uvek pricinjavaju znacajne gubitke u stocarskoj proizvodnji, kao i opasnost po zdravlje ljudi s obzirom na visoke vrednosti prevalencije. Tradicionalne tehnike kontrole koje se oslanjaju na identifikaciju i prepoznavanje znakova oboljenja i patoloških promena ne mogu da redukuju pojavljivanje oboljenja na pihvatljiv nivo. Epidemiologija pruža znanja o razlicitim tehnikama koje su neophodne za redukovanje pojavljivanja oboljenja i baziraju se na istraživanju obrasca oboljenja u grupi životinja. Osim toga predmet epidemiologije uključuje i oboljenja neinfektivne etiologije. Cilj je edukacija studenata za primenu mera kontrole i profilakse infektivnih oboljenja.

 

Ishod predmeta

Studenti su osposobljeni da prepoznaju obrazac pojavljivanja, š irenja i kretanja oboljenja, kao i predvide razvoj i sagledaju posledice. Osim toga poseduju znanja i veš tine za nadzor i pracenje oboljenja kao i za izvodenje analize rizika. Pored drugih predmeta sa nižih godina studija ovaj predmet predstavlja osnov za razumevanje infektivnih bolesti životinja i zoonoza koje u našoj zemlji još uvek predstavljaju ozbiljan zdravstveni i socio-ekonomski problem za ljude i životinje.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Razvoj i definicija epidemiologije. Veza epidemiologije sa drugim disciplinama. Osnovni pojmovi iz infektologije. Opisivanje pojavljivanja oboljenja. Determinante oboljenja. Ekologija oboljenja. Prikupljanje, obrada i interpretacija epidemioloških podataka. Nadzor i pracenje oboljenja. Značaj dijagnostickih testova u epidemiologiji.

Prakticna nastava:

Epidemiološka istraživanja. Primena dijagnostickih testova u epidemiologiji. Rešavanje zadatih epidemioloških problema. Analiza rizika. Modeli nadzora i pracenja oboljenja.

 

Literatura

•  Miroslav Valčic: "Opš ta epizootiologija", Izdavač, Beograd, 1998.

•  Thrusfield, M. 2005: Veterinary epidemiology. 3 nd ed., Blackwell Science, Oxford, England

•  R. D. Smith: Veterinary Clinical Epidemiology. Third Edition. CRC Press, 2005

•  Toma, B. et al. 1999: Dictionary of veterinary epidemiology. 1 st English language ed., Iowa State University Press

 

Metode izvodenja nastave

Teorijska nastava : Predavanja ; Seminarski radovi ; Konsultacije

Prakticna nastava: Programske vežbe ; Laboratorijske vežbe ; Terenske vežbe

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završ ni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 5

pismeni ispit

do 20

prakticna nastava

do 5

usmeni ispt

do 30

kolokvijum-i

do 15

prakticni ispit

do 20

seminar-i

do 5