Bolesti ptica

Nastavnik: dr Dušan B. Orlic, red. prof.

Asistent: mr Nikolina Novakov

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov :

 

Cilj predmeta

Edukacija studenata o bolestima i patologiji ptica sa akcentom na patologiju, uzgoj i korištenje domace živine. To podrazumeva pored osnovnog obrazovanja iz veterinarske medicine o uzgoju i patologiji ptica i saznanje o specificnostima u pojavljivanju, širenju i znacaju bolesti divljih ptica i njihov uticaj na zaštitu zdravlja domacih životinja i ljudi. Studentima je neophodno ukazivati na potrebu multilateralne saradnje sa strucnjacima, humane medicine i zažtite životne sredine na sprovodenju permanentnog monitoringa nad bolestima ptica u cilju zaštite opšteg zdravlja stanovništva. Sa ovim programom studentima se pružaju sva potrebna znanja i veštine za stručno, punopravno i sveprisutno delovanje u svim oblicima zaštite zdravlja divljih ptica i živine, u cilju obezbedenja opšteg zdravlja.

 

Ishod predmeta

Predmet je u uskoj vezi sa opštim predmetima (Biologija, Biohemija, Fiziologija, Imunologija) zatim strucnim (Anatomija, Ishrana, Farmakologija, Opšta i specijalna patologija) a potom i klinickim predmetima (Zarazne bolesti životinja, Parazitske bolesti, Bolesti divljih životinja) što predstavlja logican edukacijski sled koji se oslanja na gotovo sva predhodno stecena znanja. Dalja edukacija omogucena je kroz poslediplomske specijalisticke i doktorske studije.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava :

Imunski sistem ptica i infekcije m.o.; Infekcije aerobnim m.o.; Infekcije anaerobnim m.o.; Infekcije mikoplazmama ; Infekcije virusima; Leukoze; Parazitske bolesti ptica; Bolesti nepoznate etiologij; Bolesti usled pogrešne ishrane i trovanja; Tehnopatije kod živine i ptica

Prakticna nastava :

Ekstenzivno i intezivno živinarstvo; Podno i kavezno držanje; Dobrobit ptica i živine; Tehnologija za hranjenje, pojenje, osvetlenje, grejanje; Mitarenje i postupci; Reprodukcija i inkubiranje; Biosigurnost i DDD; Vakcinacija i vakcine; Uzimanje krvi, briseva, uzoraka; Eutanazija ptica; Dijagnoza, postupci terapije, kontraindikacije i AB;

 

Literatura:

•  Calnek, B.W. et al, (2000): Diseases of Poultry. Iowa State University Press, Ames, Iowa

•  Rusov C., (1999): Virusne bolesti živine . JUNUŽ , Beograd

•  Konig, H.E., H.G. Liebich (2001): Anatomie und Propadeutik des Geflugels. Schatauer, Stuttgart

•  Ivetic i sar. (2003): Atlas bolesti živine. Beograd

•  Orlic D., Kapetanov M. (2007): Zarazne bolesti živine. Novi Sad

 

Metode izvodenja nastave

Predavanja uz pomoc audio-vizuelnih sredstava VHS i dija projekcije, nastavnih preparata i multimedijskih nastavnih sredstava. Praktican rad kroz terenske vežbe na far mama živine , tehnicka uredenja i opremljenost farmi, manipulativni postupci sa živinom i divljim pticama, u spavljivljnje, hvatanje, transport i uzorkovanje . Prakticno izvodenje razlicitih metoda vakcinacije ( i / m , s / c , okulonazalno , sprej , aerosol ).

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 10

pismeni ispit

-

prakticna nastava

do 10

usmeni ispt

do 50

kolokvijum-i

do 3 0