Bolesti pasa i mačaka

Nastavnik: d r Ljubica B. Spasojević-Kosić, docent

 

Status predmeta: Obavezn i

 

Uslov : Patološka fiziologija, Patološka morfologija , Farmakologija , Klinicka dijagnostika

 

Cilj predmeta: Upoznavanje sa terijskim i prakticnim aspektima kliničke patologije i terapije pasa i mačaka u cilju pripremanja studenata za neposredno ukljivanje u kliničku praksu . Studenti treba da nauce da prepoznaju simptome pojedinih oboljenja, preduzmu neophodna dijagnosticka ispitivanja i samostalno urade neophodne kliničke procedure u cilju postavljanja dijagnoze i preduzimanja odgovarajuce terapije i preventive u svim slučajevima oboljenja neinfektivne i infektivne prirode koja predstavljaju deo svakodnevne klinicke prakse .

 

Ishod predmeta: Posle odslušane nastave i polaganja ispita student treba da: zna da prepozna bolesnu životinju i kako da postavi dijagnozu; zna etiologiju i patogenezu oboljenja koje su obuhvacene programom predmeta; razume mehanizam nastanka bolesti i da zna da odredi odgovarajucu terapiju; zna da pride i fiksira životinju i da zna da zaštiti sebe, pacijenta i osoblje koje pomaže za vreme pregleda i lecenja; ume da aplikuje lek na odgovarajuci nacin; zna kako da postupi u slučaju sumnje na zarazno oboljenje i preduzme sve neophodne mere u cilju sprecavanja eventualnog širenja bolesti

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Bolesti organa za varenje : bolesti zuba, stomatitis, bolesti pljuvacnih žlezda, bolesti jednjaka, želuca i creva, Bolesti jetre i pankreasa . Bolesti organa za disanje. Bolesti kardiovaskularnog sistema. Bolesti urinarnog trakta. Bolesti nervnog sistema. Bolesti mišicno-skeletnog sistema. Bolesti krvi, limfnih cvorova i slezine. Endokrine bolesti. Poremecaji metabolizma. Bolesti kože.

Prakticna nastava

Programske vežbe (22): Aplikacija lekova (2). Intenzivna nega (2). Dijagnostika i terapija oboljenja gastrointestinalnog trakta (2). Dijagnostika i terapija oboljenja respiratornog trakta (2). Dijagnostika i terapija oboljenja kardiovaskularnog sistema (2). Dijagnostika i terapija oboljenja urinarnog trakta (2). Dijagnostika i terapija oboljenja nervnog sistema (2). Dijagnostika i terapija oboljenja kože (2). Dijagnostika endokrinog sistema (2) Dijagnostika muskulo-skeletalnog sistema (2) Dijagnostika i terapija oboljenja hemolimfatickog sistema (2). Kolokvijumi (1). Klinicke vežbe (22).

 

Literatura

•  Trailović D.: Gastroenterologija pasa i macaka, FVM, Beograd, 1999.

•  Trailović D.: Poremecaji prometa vode i elektrolita u pasa i macaka: Etiopatogeneza, dijagnostika i terapija. Viz io mundi a k ademi k pres, Novi Sad, 1994.

•  Popović N., Lazarevic M.: Bolesti kože malih životinja. FVM, Beograd, 1999.

•  Autorizovana predavanja

•  Dunn J.K.: Textbook of Small Animal medicine. W.B. Saunders, Philadelpia, 2000 .

 

Metode izvodenja nastave: Kompjuterska prezentacija za svako predavanje, kolekcija slajdova i filmova, demonstracije na zdravim i bolesnim životinjama, obrada klinickih slucajeva u ambulantama za bolesti pasa i macaka .

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

Završni ispit

 

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 5

pismeni ispit

do 5 0

prakticna nastava

programske vežbe

do 5

 

 

kliničke vežbe

do 20

 

 

 

kolokvijum

do 20