Bolesti pcela

Nastavnik: dr Aleksandar Potkonjak, docent

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov :

 

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da student stekne znanja o epizootiologiji, etiologiji, patogenezi, kliničkoj slici, lecnju i merama kontrile zaraznih bolesti pcela.

 

Ishod predmeta

Student ce usvojiti sledeca znanja: definisanje epizootioloških determinanti, mehanizme patogenosti, prepoznavanje klinicke slike, postaviti dijagnozu, sprovesti lecenje i programe suzbijanja i iskorenjivanja zaraznih bolesti pčela.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

I Opšti deo: Znacaj pcelarstva, mikroflora i fauna košnice, izvor i putevi infekcije, 4 casa ; II Zarazne bolesti pcela - Bolesti izazvane virusima 2 casa ; Bolesti uzrokovane bakterijama 2 casa ; Bolesti uzrokovane gljivicama 2 casa ; Bolesti uzrokovane protozoama 2 casa ; Bolesti uzrokovane artropodama 2 casa ; Bolesti nezarazne etiologije i nepoznatog porekla 1 cas

Prakticna nastava

* Prakticna nastava ce se održati u okviru predmeta Ambulantna klinika 1.

( Deo prakticne nastave obavljace se u laboratorijama Instituta za veterinarstvo: obrada uzoraka za ispitivanje, metodi izilacije i identifikacije bakterija, gljivica i protozoa.

Terenske vežbe obavljace se u pcelinjacima: epizootiološka anketa, klinicka slika, uzorkovanje ispitujuceg materijala, lecenje.)

 

Literatura

•  Đorde Dobrić i sar.: Bolesti pčela, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 2000.

•  Slavko Cvetnic: "Virusne bolesti životinja", Školska knjiga, Zagreb, 1997.

•  Slavko Cvetnic: "Bakterijske i gljivicne bolesti životinja", Školska knjiga, Zagreb, 2002.

 

Metode izvodenja nastave

Predavanja sa primenom audio-vizuelnih pomocnih sredstava

Prakticna nastava ce se održati u Institutu za veterinarstvo i na terenu u pcelinjacima.

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 20

pismeni ispit

do 20

prakticna nastava

 

usmeni ispt

do 35

kolokvijum-i

 

 

 

seminar-i

do 25