Gajenje i zdravstvena zaštita nojeva

Nastavnik: dr Dušan B. Orlić, red. prof.

 

Status predmeta: Izborni

 

Uslov:

 

Cilj predmeta

Upoznavanje sa programom tehnologije gajenja i zdravstvene zaštite nojeva

 

Ishod predmeta

Osposobljavanje studenata za dijagnostiku bolesti i uzgoj nojeva

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Biologija trkačica, sistematizacija, Anatomske i fiziološke osobine; Farmsko gajenje nojeva; Lokacija farme, gradevinski objekti, ispusti; Tehnologija uzgoja podmlatka; Gajenje odraslih, ishrana, ambijent i oprema; Postupci sa nojevima, hvatanje, imobilizacija ; Patologija i bolesti nojeva; virusne, bakterijske i parazitske bolesti ; Opšta opasnost po zdravlje stanovništva i životinja ; Bezbednost, ocena ispravnosti kvaliteta mesa nojeva i proizvoda;

Prakticna nastava

Upoznavanje sa tehnickim objektima na farmi; sistemi za hranjenje, pojenje, ispaša, pregoni iz jedne u drugu volijeru; Tehnologija gajenja u familijama; sparivanje, nošenje jaja, skupljanje, cuvanje i transport jaja, dezinfekcija jaja; Praktično hvatanje nojeva, klinički pregled, fiksiranje, vakcinacija i terapija; Proizvodnja mesa, klanje, i postupci prerade.

 

Literatura

•  K ozić, LJ.: Gajenje i zdravstvena zaštita živine. Beograd, 1967.

•  Ivetić, V.: Bolesti živine , atlas. Beograd, 2003.

•  Konig, H.E., Liebich, H.G.: Anatomie und Propadeutik des Geflugels. Stuttgart, Deutschland, 2001. .

•  Calnek, B.W., Barnes, H.J., Beard, C.W., Reid, W.M., Yoder, H.W.: Diseases of poultry. Iowa State University Press, USA, 2000.

 

Metode izvodenja nastave:

Predavanja i vežbe uz primenu audio-vizuelne tehnologije

Terenske vežbe i primeri iz prakse

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 5

pismeni ispit

 

prakticna nastava

do 5

usmeni ispt

do 50

kolokvijum-i

 

 

 

seminar-i

do 40