Stručna praksa I

Nastavnik: dr Ivan B. Stančić, docent

Asistent: nema

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov : posle 8. semestra

 

Cilj predmeta

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-strucnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog podrucja integrisanih studija, U okviru ovog dela student izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zakljucke o mogucim nacinima njegovog rešenja. Proucavajuci literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za egzaktno rešavanje zadatka. Cilj aktivnosti studenata u okviru ovog dela angažovanja ogleda se u sticanju neophodnih iskustava kroz rešavanja kompleksnih problema i zadataka i prepoznavanje mogucnosti za primenu prethodno stecenih znanja u praksi.

 

Ishod predmeta

Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju stečena znanja iz razlicitih podrucja koje su predhodno izučavali, radi sagledavanja strukture zadatig problema i njegovoj sistematskoj analizi u cilju izvodenja zakljucaka o mogucim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno korišcenje literature, studenti proširuju znanja iz izabranog podrucja i proucavanja razltih metoda i radova koji se odnose na slicnu problematikuiči. Na taj nacin, kod studenata se razvija sposobnost da sprovode analize i identifikaciju probleme u okviru zadate teme. Prakticnom primenom strucnih znanja i razlicitih oblasti kod studenata se razvija sposobnost da sagledaju mesto i ulogu doktora veterinarske medicine u izabranom podrucju, potrebu za saradnjom sa drugim strukama i timskim radom.

 

Literatura

 

Metode izvodenja nastave

  1.  Stučnu praksu studenti će obavljati u trajanju od 10 radnih dana.
  2. Mesta obavljanja stručne prakse su ustanove koje se bave stručnom veterinarskom delatnošću, a ostavljena su na izbor studentu .
  3. Na stručnu praksu biće upućeni od strane fakulteta, i sa koje je dužan da vrati overenu potvrdu od strane mentora veterinara  i veterinarske organizacije u kojoj je pohađao praksu.
  4. Student nakon obavljene stručne prakse mora imati odgovarajuće popunjen ambulatni protokol, i overen od strane veterinara mentora .
  5. Sa overenom potvrdom , popunjenim i overenim ambulantnim protokolom student stiče pravo na potpis iz predmeta stručna praksa I.

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

student dobija potvrdu od rukovodioca prakse (zaduženog veterinara)

uspešno odradio / nije odradio