Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijom

Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijom

Nastavnici: dr Milenko Stevančević, redovni profesor;

                  dr Bojan Toholj, docent

Asistent: MSc Jovan Spasojević, dvm, istraživač-saradnik

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov : Farmakologija, Opšta i specijalna patološka morfologija, Opšta klinička dijagnostika, Opšta hirurgija

 

Cilj predmeta

Obuka studenata za dijagnostiku hirurških oboljenja i samostalno izvođenje hirurških zahvata na životinjama.

Ishod predmeta

Nakon odslušanog i položenog predmeta student je u stanju da dijagnostikuje hirurška obolјenja po sistemima organa životinja, Upotreblјava adekvanat metod hirurškog lečenja, sprovodi odgovarajuću preoperativnu dijagnostiku i negukritički razmišlјa i sprovede dijagnostički postupak kojim će utvrditi definitivnu dijagnozu hirurškog obolјenja organa ili organskog sistema, na osnovu čega će biti u stanju da odredi optimalan terapijski protokol uz poznavanje odgovarajuće prognoze i ishoda terapije.

Pratite nas na Image result for youtube

 

Literatura

 1. Matičić, D., Vnuk, D.:  Veterinarksa kirurgija i anesteziologija, Veterinarski fakultet Zagreb, 2010.
 2. Muminović, M., Divanović, A., Stevančević, M.:  Lokalna anestezija domaćih životinja, Veterinarski fakultet Sarajevo, 2006.
 3. Budić, Z., Cvetković, Z., Petković, B.:  Anestezija malih životinja. Veterinarska komora Srbije, 2007.
 4. Toholj, B., Stevančević, M.:  Hromost kod goveda. Monografija, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2013.
 5. Toholj, B., Stevančević, M.: DIjagnostika hromosti kod goveda, Udžbenik, Poljoprivredni fakultet Novi Sad 2015.
 6. Filipović, S., Matičić, D., Milošević, H.:  Osnove ortopedije pasa i mačaka, Veterinarski fakultet Sarajevo, 2011.
 7. Tadić, M., Mišić, B.:  Specijalna hirurgija, patologija i terapija glave, vrata i abdomena domaćih životinja, Veterinarski fakultet Beograd, 1986.
 8. Tadić, M., Mišić, B.:  Specijalna hirurgija, patologija i terapija glave, vrata i abdomena domaćih životinja, Veterinarski fakultet Beograd, 1986.
 9. Tadić, M., Mišić, B.:  Specijalna hirurgija - patologija i terapija lokomotornog sistema domaćih životinja. Veterinarski fakultet Beograd, 1979.
 10. Tadić, M., Milosavljević, P.:  Onychologia equi - klinika patologija i terapija kopita konja, Veterinarski fakultet Beograd, 1995.
 11. Dimić, J.M.: Patologija i terapija oboljenja očiju domaćih životinja. BIGZ, Beograd, 1971.
 12. Trailović, D.: Kolike. Fakultet Veterinarske medicine Beograd, 2003.
 13. Slatter, D.:  Textbook of Small animal surgery.
 14. Fossum, T.:  Small animal surgery - third edition, Mosby - Elsevier, 2007.
 15. Kirk N. Gelatt:  Essentials of veterinary ophtalmology. Wiley-Blackwell publishing, 2008.
 16. Greenough, P.:  Bovine laminitis and lameness - a hands of approach. Saunders - Elsevier, 2007.

 

Metode izvođenja nastave

Predavanja uz korišćenje audio-vizuelne tehnike. Praktican rad studenata na anatomskim preparatima, kadaverima i asistiranje kod izvodenja hirurških zahvata

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

Aktivnost u toku predavanja

do 5

Praktični ispit

do 20

Aktivnost u toku vežbi

do 5

Usmeni ispit

do 30

Završni test 

do 40

 

 

 

   

 

OBAVEŠTENJA ZA VEŽBE

 

OBAVEŠTENJA ZA PREDAVANJA

Završno predavanje iz Specijalne hirurgije će biti održano u sredu 28.12.2016. godine prema važećem rasporedu. Nakon predavanja studentima će biti potpisani indeksi. Potrebno je da pripremite indekse za potpis upisivanjem tačnog naziva predmeta sa fondom časova:   Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijom 3+4. U sedmici 8.-13.1.2017. godine nastava se neće održavati na celom fakultetu.