Infektivne bolesti I

Nastavnik:

Asistent:

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov : Mikrobiologija I i II , Imunologija, Opšta patologija , S pecijalna patologija, Patološka fiziologija, Farmakologija, Zoohigijena, Bolesti preživara, kopitara, pasa i macaka , svinja i ptica , Opšta epidemiologija

 

Cilj predmeta

Pruža studentima savremene naucne i strucne informacije o infektivnim bolestima životinja i zoonozama. Omogucava razumevanje i interpretaciju rezultata laboratorijske dijagnostike infektivnih bolesti životinja i zoonoza .

 

Ishod predmeta

Studenti postaju kompetentni strucnjaci za prepoznavanje, prevenciju i suzbijanje zaraznih bolesti životinja i zoonoza

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava : Infekcija. Neke karakteristike bakterijskih i virusnih infekcija, infekcije izazvane prionima. Dijagnostika infektivnih bolesti. Biološki rat, organizacija veterinarske službe u vanrednim situacijama. Vrste vakcina, aktivna i pasivna imunizacija. Analiza rizika i infektivne bolesti. Opšti principi suzbijanja, iskorenjivanja i sprecavanja pojavljivanja infektivnih bolesti. Nacionalni programi kontrole infektivnih bolesti. Antraks. Klostridijalne infekcije . Crveni vetar, pastereloza, listerioza. Salmoneloza, tifus pernate živine i beli proliv pilica. Sakagija, melioidoza, zarazna šepavost ovaca. Africka sakagija, ulcerozni limfangitis konja. Bruceloza, Hlamidioza. Tularemija, erlihioza, L ajmska bolest . Bartoneloza, anaplazmoza, kontagiozni metritis kobila, kampilobakterioza. Leptospiroza, spirohetoza živine, Q groznica. Tuberkuloza, paratuberkuloza. Najvažnije infekcije sa gljivicama i algama. Za svako oboljenje se definiše uvod, istorijat, etiologija, epidemiologija, imunopatogeneza, klinicka slika, pa n i p hn , dijagnostika, mere kontrole i profilakse.

Prakticna nastava : Uvod i znacaj dijagnostike infektivnih bolesti životinja izazvanih bakterijama, gljivama i algama. Nivoi biosigurnosti i rad u laboratoriji. Uzorkovanje, transport, prijem, obrada materijala i izdavanje rezultata. Analiza i interpretacija laboratorijskih rezultata. Direktne laboratorijske tehnike identifikacije uzrocnika. Indirektne laboratorijske tehnike (serološke tehnike). Tehnike molekularne dijagnostike.

 

Literatura

1. M . Valcić: "Specijalna epizootiologija  I ", Veterinarska komora Srbije, Beograd, 2004.

2. S . Cvetnić: "Bakterijske i gljivicne bolesti životinja", školska knjiga, Zagreb, 2002.

3. C obeljic M . , Kuljic-Kapulica N . , Mirović V . , Lako B . , Bulajić N . , Ristanović E . , Šuljagic V . , Jovanović D . , Lazić S . : "Biološko oružje", Vojno-izdavacki zavod, Beograd, 2003.

4. OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2004.

 

Metode izvodenja nastave

Teorijska nastava : Predavanja ; Seminarski radovi ; Konsultacij e

Prakticna nastava: Programske vežbe ; Laboratorijske ; Terenske vežbe vežbe

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 5

pismeni ispit

do 20

prakticna nastava

do 5

usmeni ispt

do 30

kolokvijum-i

do 15

prakticni ispit

do 20

seminar-i

do 5