Fiziologija I

Fiziologija I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: dr Josip Krnić, red. prof., doc. dr. Zdenko Kanački

 

Asistent: mr Zdenko Kanacki

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov za polgannje ispita : Položena Anatomija 1, Anatomija 2, Hemija i Biohemija

 

 

 

Cilj predmeta

 

Sticanje znanja o nacinu funkcionisanja pojedinih organa, sistema organa i organizma u celini razlicitih vrsta domacih životinja. Predvideni vidovi nastave omogucavaju jasan uvid u fiziološke procese i osposobljavaju za razumevanje i pravilno tumacenje razlicitih fizioloških parametara.

 

 

 

Ishod predmeta

 

Studenti postižu u proseku 75% uspešnosti u završavanju predispitnih i ispitnih obaveza, što im omogucava lakše razumevanje uže strucnih predmeta razlicitih disciplina u svim granama stocarstva.

 

 

 

Sadržaj predmeta

 

 

 

Teorijska nastava

 

Osnovi fiziologije celije (2). Unutrašnja sredina i homeostaza (2). Osnovni principi regulacije procesa i funkcija (2). Neurofiziologija (3). Vegetativni nervni sistem (4). Funkcionalna organizacija i karakteristike mišica (4). Cirkulatorni sistem (7). Fiziologija krvi i ostalih telesnih tecnosti (12). Fiziologija respiratornog sistema (5).

 

 

Prakticna nastava

 

Fiziologija perifernih nerava i mišica (9). Fiziologija kardiovaskularnog sistema (15). Fiziologija krvi i ostalih telesnih tecnosti (15). Fiziologija respiratornog sistema (3). Provera znanja iz odredenih oblasti (testovi) (3).

 

 

 

Literatura

 

•  Stojić V.: Veterinarska fiziologija, Naučna knjiga, Beograd, 2000.

•  Stojić V.: Praktikum iz Fiziologije, Naučnna knjiga, Beograd, 1999.

 

 

 

Metode izvodenja nastave

 

Verbalne, interaktivne metode ( CD prezentacije, kviz), individualni i grupni laboratorijski rad, mikroskopiranje.

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

 

P oena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 15

usmeni ispt

do 33

prakticna nastava

do 10

 

 

testovi

do 15

 

 

kolokvijumi

do 20

 

 

seminar

do 7