Genetika životinja

Genetika životinja


Nastavnik: dr Vitomir S. Vidovic, red. prof.


Status predmeta: Obavezni


Uslov za polaganje ispita:


 

Cilj predmeta

Obrazovanje i osposobljavanje studenata za neposredan rad u proizvodnji, za unapredenje prinosa i kvaliteta stocarskih proizvoda putem genetskog poboljšanja postojecih i stvaranja novih linija rasa i hibrida svih vrsta domacih životinja.


 

Ishod predmeta

Student treba da stekne osnovno znanje iz genetike i savremenih tehnologija i biotehnologija selekcije i ukrštanja životinja u cilju postizanja genetskog napretka.


 

Sadržaj predmeta

 

Teorijska nastava:

Bazična genetika: Determinacija pola, Hromozomi, Mejoza, Mitoza, Biohemija i naslednost, DNK, Sinteza proteina, Mutacije, Geni, aleli i lokusi; Rekombinacije gena: banke gena, Potencijalne opasnosti rekombinacija gena; Genetika i bolesti životinja: Biohemijska genetika; Hromozomi i hromozomske aberacije: Normalan kariotip, Atipicni kariotipovi, Biološka baza polova, Klasifikacija intersexa; Singl geni i populacija: HW zakon, Selekcija i mutacije, Genetska ravnoteža u populaciji; Slicnost izmedu srodnika:Genetski parametri, Polno vezana svojstva, Genetska etiologija; Imunogenetika: Genetska kontrola proizvodnje antitela; Farmakogenetika: Genetika i anestezija, Multifaktorijalna farmakogenetika; Domacini parazita i patogenih: Genetska rezistentnost po vrstama životinja, Testovi na rezistentnost; Genetska i kontrola ambijenta naslednih bolesti: Klinicki pregledi, Testovi na osnovu porekla, DNK testovi; Genetika i oplemenjivanje životinja: Singl geni i oplemenjivanje, Nasledivanje boje i prag svojstava životinja; Slicnost izmedu srodnika i uzgoj u srodstvu: Nivoi srodstva i depresija, Inbreding u populaciji; Varijabilnost i heritabilnost: Qvantitativna varijabilnost, Vrednost individue, Razlika izmedu individua, Heritabilnost, Ucinak selekcije, Metode ocene heritabilnosti; Selekcija izmedu populacija: Poredenja izmedu populacija, Modeli poredenja, Interakcija genotip-spoljna sredina, Testiranje na kvantitativna svojstva; Selekcija unutar populacija: Varijabilnost i oplemenjivacka vrednost, Generacijski interval, Intenzitet selekcije, Efektivna velicina populacije, Tacnost selekcije, BLUP, Korelirani efekti selekcije, Kriteriji selekcije, Selekcija na više osobina, Ekonomska vrednost osobina, Profitabilnost razlicitih metoda ocene genotipa; Struktura rase: Tradicionalna piramida, Zatvoreni nukleus, Otvoreni nukleus; Ukrštanje: Razlicite šeme ukrštanja, Tipovi heterozisa, Ukrštanje i proizvodnja sintetickih linija; Selekcija i ukrštanje: Kriteriji selekcije, Prakticni programi oplemenjivanja, Optimizacija genetskog napretka, Optimizacija profita.

 

Prakticna nastava:

Prakticna nastava prati program teorijske nastave.


 

Literatura

  Vidovic, V.: Principi i metodi oplemenjivanja životinja. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2007.

•  Tamarin R. H.: Principles of Genetics. McGraw-Hill Higher Education, 2002.

•  Vidovic, V.: Teorija oplemenjivanja životinja. Grafo-offset, Novi Sad, 1993 .

•  Bourdon, R.M.: Understanding Animal Breeding. Prentice-Hall, Inc, 2000.


Metode izvodenja nastave: Teorijski deo nastave se izvodi uz primenu filmova i prezentacija. Prakticna nastava se odvija u genetskim laboratorijama.


Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 10

pismeni ispit

do 20

prakticna nastava

do 20

usmeni ispt

do 30

kolokvijum-i

do 10

 

 

seminar-i

do 10