Mikrobiologija

Mikrobiologija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: dr Sava M. Lazić, vanr. prof. , dr Vesna G. Lalošević, vanr. prof.

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov za polaganje ispita:

 

 

 

Cilj predmeta

 

Upoznavanje studenata sa morfologijom i biološkim osobinama najcešcih familija virusa i njihovih predstavnika u veterinarskoj medicini. Na taj nacin ce studentima biti omoguceno da efikasnije prate nastavu iz klinickih predmeta, a posebno zaraznih bolesti.

 

 

 

Ishod predmeta

 

Osposobljenost studenata da prepoznaju moguci etiološki faktor kod sumnje na zarazne bolesti virusne etiologije i da preporuce laboratorijska ispitivanja u cilju postavljanja etiološke dijagnoze.

 

 

 

Sadržaj predmeta

 

 

 

Teorijska nastava

 

BAKTERIOLOGIJA: Istorijat bakteriologije, Opšta bakteriologija: Oblik i velicina bakterija, Grada bakterijske celije, Metabolizam bakterija, Razmnožavanje bakterija, Varijacije bakterija, Genetika bakterija, Antibiotici i hemioterapeutici, Rezistencija mikroorganizama, Dezinfekcija, Ekologija bakterija, normalna flora, Klasifikacija i nomenklatura bakterija, Izolacija i identifikacija bekterija, Specijalna bakteriologija: Genus Staphylococcus , Genus Streptococcus , Genus Bacillus , Genus Clostridium , Genus Salmonella , Genus Escherichia , Genus Brucella , Genus Leptospira , Genus Haemophilus , Genus Listeria , Genus Yersinia , Genus Francisella , Genus Pasteurella , Mikoplazme , Genus Chlamidia , Mycobacterium , Genus Campylobacter , Genus Bordetella , Genus Pseudomonas , Genus Rickettsia i Coxiella , Gljivice od znacaja za veterinarsku medicinu.

 

 

VIRUSOLOGIJA:Morfološke i biološke karakteristike virusa, Održavanje virusa u prirodi, Podela virusa, Osnovne karaktetristike najznacajnijih familija virusa, sa njihovim predstavnicima, za veterinarsku medicinu: Adenoviridae , Arteriviridae , Asfarviridae , Birnaviridae , Circoviridae , Coronaviridae , Flaviviridae , Herpesviridae , Ortomyxoviridae , Paramyxoviridae , Parvoviridae , Picornaviridae , Poxviridae , Retroviridae , Reoviridae i Rhabdoviridae .

 

 

 

Prakticna nastava

 

P rakticn e laboratorijske mikroskopske vežbe koje prate predavanja, sa osnovama laboratorijskih metoda u bakteriologiji, bakteriološke boje, bojenje po Gramu, kultvacija bakterija.

 

 

Prakticna nastava održava se u Laboratoriji za mikrobiologiju Departmana veterinarske medicine i Vežbaonici za mikrobiologiju Fakulteta.

 

Kulture celija (primarne, sekundarne i kontinuirane), Embrionirana jaja, Laboratorijske životinje, Postupci izolacije virusa, Postupci dokazivanja virusa, Molekularno biološke tehnike za dokazivanje virusa.

Prakticna nastava iz virusologije održava se u Naucnom institutu za veterinarstvo Novi Sad

 

 

 

Literatura

 

1. Grupa autora. Opšta bakteriologija, Savremena administracija Beograd, 1997.

2. Grupa autora. Specijalna bakteriologija, Savremena administracija Beograd, 1997.

3. Songer Glenn, Post Karen. Veterinary microbiology, Bacterial and fungal agents of animal diseases, Elsevier Saunders, 2005 .

4. Mihajlovic B.: Rikecije, hlamidije i virusi, Naucna knjiga, Beograd, 1987.

5. Vera Jerant Patic, Virusologija, Buducnost, Novi Sad, 2000.

6. Ružica Ašanin i sar., Prirucnik sa prakticnim vežbama iz mikrobiologije, Fakultet Veterinarske Medicine, Beograd, 2006.

7. i druga literatura iz nama dostupnih naucnih casopisa

 

 

 

Metode izvodenja nastave

 

Teorijska nastava odvija se u predavaonici, uz pomoc savremene audiovizuelne tehnike, u vidu predavanja nastavnika ali i uz aktivno ucešce studenata kroz dijalog.

Prakticna nastava je prikaz održavanja i umnožavanja kultura celija i postupci izolacije virusa. Embrionirana jaja i postupci izolacije virusa, Laboratorijske životinje i postupci izolacije virusa, Demonstracija najcešće korišcenih metoda izolacije i identifikacije virusa.

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

 

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 5

pismeni ispit

do 25

prakticna nastava

do 15

usmeni ispt

do 40

kolokvijum-i

 

 

 

seminar-i

do 15