Etologija

Etologija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: dr Stanko F. Boboš, red. prof.

 

Asistenti: Marija Pajić, dr vet.

 

Status: Obavezni

 

Uslov za polaganje ispita:

 

 

 

Cilj predmeta

 

Cilj etologije je da ukaže na neophodnost poznavanja fiziološkog i psihološkog statusa životinje koji je vezan za vrstu, rasu, pol, starost i mikroklimat u zatvorenim objektima i u širem okruženju.

 

 

 

Ishod predmeta

 

Upoznavanje psihofizickih osobina životinja radi obezbedenja uslova za njihovu dobrobit.

 

 

 

Sadržaj predmeta

 

 

 

Teorijska nastava:

 

Uvodna razmatranja; Moral i moralno sudenje, moralne norme, nastanak i razvo morala; Etika i nauka o moralu (2) Uvod u etologiju (2) Ponašanje fetusa i novorodenih životinja( 2 ). Osnovi ponašanja životinja (u grupi) ( 2 ) Ponašanje u vezi sa uzimanjem hrane ( 2 ). Osnovi ponašanja u reprodukciji (2). Uticaj faktora životne sredine na ponašanje životinja ( 3 ). Stres adaptacija, blagostanje i ponašanje životinja ( 3 ). Etologija i produktivnost životinja ( 2 ). Socijalni i smeštajni prostor i ponašanje životinja ( 2 ). Poremeceno ponašanje životinja i patnja i bol životinja ( 2 ). Ponašanje bolesnih životinja ( 2 ). Osnovi specijalne primenjene etologije domacih životinja i ekološki, zakonski i biološki normativi ( 4 ).

 

 

Prakticna nastava:

 

Analiza ponašanja životinja u razlicitim okolnostima intenzivnog uzgoja (30)

 

 

 

Literatura

 

•  Vucinic Marijana: Ponašanje, dobrobit i zaštita životinje. 2004.

•  i druga literatura iz nama dostupnih naucnih casopisa

 

 

 

Metode izvodenja nastave

 

Predavanja sa primenom audio-vizuelnih pomocnih sredstava;

Na vežbama a naliza ponašanja životinja u razlicitim okolnostima intenzivnog uzgoja, poseta farmama i zooparkovima u cilju upoznavanja studenata sa osnovnim fiziološkim svojstvima sisara i ptica

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

 

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 8

pismeni ispit

-

prakticna nastava

do 8

usmeni ispt

do 45

kolokvijum-i

do 25

 

 

seminar-i

do 14