Radiobiologija i radijaciona higijena

Nastavnik:

Asistent:

 

Status predmeta: O bavezni

 

Uslov :

 

Cilj predmeta

O buka studenata z a sticanje profesionalnih znanja i prakticnu primenu veština iz oblasti bioloških efekata i mehanizama dejstva jonizujucih zracenja, radiopatologije, radijacionog sindroma i udruženih radijacionih povreda kod domacih životinja, transfera radionuklida u ciklusu animalne proizvodnje, radijaciono-higijenske kontrole životinja i predmeta veterinarsko-sanitarnog nadzora i mera zaštite od jonizujucih zracenja.

 

Ishod predmeta

Osposobljen student za samostalan rad u oblasti radijacione kontrole i zaštite u veterinarskoj medicini.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Radioaktivnost i zracenja; Vrste i izvori jonizujucih zracenja; Radioaktivna kontaminacija životne sredine i animalne proizvodnje; Ekaspozicija jonizujucem zracenju i radijacioni akcidenti; Datekcija i dozimetrija jonizujucih zracenja; Biološko dejstvo jonizujucih zracenja i radiobiološka reakcija; Radiopatologija; Radijacioni sindrom domacih životinja; Udružene radijacione povrede i radiološko trovanje; Biodozimetrija radijacionih oštecenja i radioprotektivna sredstva; Radijaciono-higijenska kontrola ciklusa animalne proizvodnje; Radijaciono-higijenska ekspertiza stoke za klanje i namirnica; Procena radijacione opasnosti i organizacija zaštite animalne proizvodnje; Dekontaminacija, transport i skladištenje radioaktivnog otpada; Zaštita od jonizujucih zracenja - standardi, regulativa.

Prakticna nastava

Prostor, organizacija i režim rada u radiološkoj laboratoriji; Merni instrumenti, namena, etaloniranje i tehnika rada; Detekcija, dozimetrija i merenje radioaktivnosti; Licna zaština sredstva i postupak u zoni zracenja i kontaminacije; Trijaža uzoraka i priprema za merenje radioaktivnosti; Metode i postupci dekontaminacije; Analiza etiologije, patogeneze, tipova, toka i faza ARS-a; Analiza simptoma i klinicke slike u toku ARS-a); Analiza patomorfoloških i patohistoloških promena u toku ARS-a; Biodozimetrijska procena radijacionih oštecenja i radioprotektivna sredstva; Radijaciono-higijenska kontrola životinja i predmeta veterinarsko-sanitarnog nadzora; Procena radijacione situacije na farmi, klanici i mlekari u vanrednim uslovima i radijacioni rizik.

 

Literatura

•  Mitrović R., Kljajić R., Petrović B.: Sistem radijacione kontrole u biotehnologiji - Vodeca knjiga. Izd. Naucni institut za veterinarstvo, Novi Sad, 1996.

•  Petrović B., Mitrović R . : Metodološki prirucnik za rad sa nuklearnim merilima domace proizvodnje. Izd. "Veterinarski i mlekarski institut", Beograd, 1990.

•  i druga literatura iz nama dostupnih naucnih casopisa

 

Metode izvodenja nastave

Teoretska nastava: predavanja, konsultacije, uz primenu audio-vizuelne tehnike

Prakticna nastava: pokazne i programske vežbe, terenske vežbe, prakticni primeri iz prakse

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 5

pismeni ispit

do 20

prakticna nastava

do 10

usmeni ispt

do 30

kolokvijum-i

do 3 h 10

 

 

seminar-i

do 5