Sistem kvaliteteta, zastita životne sredine i akrediticaja laboratorija

Nastavnik:

 

Status predmeta: Izborni

 

Uslov :

 

Cilj predmeta

O buka studenata z a sticanje profesionalnih znanja i prakticnu primenu veština iz oblasti sistema kvaliteta, zaštite životne sredine i akreditacije laboratorija

 

Ishod predmeta

Osposobljenost studenata za samostalan rad u oblasti sistema kvaliteta, zaštite životne sredine i akreditacije laboratorija

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Osnove sistema menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine ; Procesni pristup sistemima menadžmenta kvalitetom ; Standardi serije ISO 900 0 i ISO 14000 (zahtevi, dokumentovanje, vrednovanje, unapredenje); Politika i ciljevi , interne provere, korektivne i preventivne mere, preispitivanje sistema; Dobra laboratorijska praksa ( GLP ) i akreditovanje laboratorija; Standard: zahtevi, implementacija, provera, unapredenje; Sistem upravljanja bezbedno�cu hrane : standard ISO 22000, strategija, politika, ciljevi; Identifikacija i ocena opsanosti u lancu hrane od �farme do trpeze�, HACCP sistem .

Prakticna nastava

Zahtevi standarda, izrada dokumenata, interne provere, korektivne i preventivne mere, unapredenje; Statisticke tehnike u sistemu menadžmenta kvalitetom ; Metode ispitivanja; Oprema, etaloniranje i sledljivost merenja; Formiranje tima i izrada HACCP plana; Izrada dijagrama toka i izvodenje analize opasnosti; Definisanje kriticnih kontrolnih tacaka (CCP) ; Uspostavljanje dokumentacije i verifikacija HACCP sistema; Analiza sistemskog modela globalnih promena u životnoj sredini; Analize modela održivog razvoja � Agenda 2; Analize modela monitoringa u održivom razvoju.

 

Literatura

•  Aćamović N .: Razvoj sistema uprav ljanja zaštitom žiotne sredine, Monografija, Izd. Naucni institut za veterinarstvo i Green Q ualit y , Kragujevac, Novi Sad, 2001.

•  Acamović N ., Kljajic R.: Razvoj sistema analize opsanosti i kriticne kontrolne tacke ( HCCP ) u proizvodnji hrane, Monografija, Izd. Naucni institut za veterinarstvo, Novi Sad i Green Q ualit y , Kragujevac, Novi Sad, 2003.

•  Samit o održivom razvoju - Johanesburg 2002 � Urednici: Branka Andric i Aleksandra Knez-Milojkovic, Ministarstvo za za�titu prirodnih bogatstava i životne sredine, Beograd, 2002.

•  Standardi ISO 900 0, ISO 14000, ISO 17025, ISO 22000.

 

Metode izvodenja nastave

Teoretska nastava: predavanja, konsultacije, seminarski radovi uz primenu audio-vizuelne tehnike

Prakticna nastava: pokazne i programske vežbe, prakticni primeri iz prakse

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 5

pismeni ispit

do 20

prakticna nastava

do 10

usmeni ispt

do 30

kolokvijum-i

do 20

 

 

seminar-i

do 15