Sociologija i veterinarsko medicinska etika

Sociologija i veterinarsko medicinska etika

 

 

Nastavnik: dr Živojin A. Petrovic , docent


Asistent:  mr Dejan R. Jankovic


Status : obavezan


Uslov za polaganje ispita: nema


 

Cilj predmeta

 

U toku nastave iz sociologije i vet. med. Etike, studentima se žele približiti osnovna teorijsko metodološka stanovišta u vezi sela i poljoprivrede, promene koje zahvataju ruralna podrucja, kao i medudejstvo ruralnih i urbanih društvenih fenomena. Promene tradicionalnih društvenih struktura i obrazaca ponašanja polazište su za analizu dru�tvenih promena sela i seljaštva, poljoprivrede i njenih funkcija, kao i razlicit ih funkcij a i transformacije društvenih grupa i institucija u procesima ruralnog razvoja. U obrazovanju za profesiju veterinara studentima se žele približiti osnovne katetegorije sociologije morala, kao i pojedini elementi veterinarsko medicinske etike (pravno-eticki problemi i odgovornost, eticki i deontološki principi u razlicitm oblastima, zaštita prava i dobrobit životinja, etološki principi, ekološki principi)


 

Ishod predmeta

 

Pohadanjem nastave na ovom predmetu studenti: znaju osnovne sociološke kategorije i metode istraživanja u sociologiji i sociologiji sela; sposobni su da analiziraju društvene pojave sa aspekta društvene (agrarne i ruralne) strukture i društvenih (agrarnih i ruralnih ) odnosa; razumevaju osnovna nacela tradicionalne seljacke ekonomije i sposobni su da analiziraju transformacije tradicionalnih struktura u vezi sa društvenim grupama, ustanovama, kulturnim obrascima; razumevaju kompleksnu problematiku u vezi ruralnog razvoja , znaju osnove sociologije morala i znacaj morala u buducoj profesiji kao i osnovne principe vet. Med etike i odgovornosti veterinara


 

Sadržaj predmeta

 

Teorijska nastava : Pojam i zadaci sociologije . Nastanak i razvoj sociologije sela. Predmet sociologije sela i odnos sa drugim društvenim naukama . Metod sociologije i sociologije sela . Osnovne kategorije i teorijske vizije u soc. sela . Osnovni teorijsko - metodološki pristupi u soc. sela . Savremeno stanje i problemi u sociologiji sela . Pojam , dimenzije i elementi društvene strukture . Pojam i vrste društvenih promena . Globalni razvojni procesi kao c inioci promena agrarne i ruralne strukture ). Pojam i elementi agrarne i ruralne strukture. Poljoprivreda kao osnova seljačke i svake druge ekonomije. Ekologija sela i poljoprivrede. Seljacka ekonomija i promene agrarne strukture. Stari agrarni odnosi i novije promene agrarne strukture. Seljacko gazdinstvo danas. Nova društvena strategija agrarnog i ruralnog razvoja. Seoska naselja i stanovništvo , morfološka osnova društvene strukture. Seljaštvo kao društveni sloj i kao politicko-istorijski cinilac . Društvena organizacija lokalne seoske zajednice. Društvene grupe u selu. Društvene ustanove i organizacije u selu. Seoska kultura  izmedu tradicije i inovacije. Buducnost sela, seljaka i poljoprivrede ; Uvodne odredbe morala, elementi morala, Društvena uslovljenost morala, relativnost i univerzalnost morala; Odnos morala i prava, obicaja, religije; Moral i društvena strutura klasni karakter morala; Anomija morala; Veterinarstvo kao profesija i profesionalni moral veterinara

Prakticna nastava : Vežbe se odvijaju kroz seminarske radove, aktivno ucešce studenata u diskusijama o odabranim temama, putem rada u grupama i u vidu radionica.


 

Literatura

 

•  Mitrovi c, Milovan , (1998), Sociologija sela , Sociološko društvo Srbije , Beograd

•  Radomir, D. Lukic, (1982), Sociologija morala, Naucna knjiga, Beograd

•  Lukić  Branislava , (1996), Veterinarsko - medicinska etika , Vukan - s , Šabac


 

Metode izvodenja nastave

 

Predavanja, diskusije, grupni rad, radionice, seminarski radovi


Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

Završni ispit


Red. prisustvo na predav anjima

do 10

pismeni ispit

-

Red. prisustvo na vežbama

do 10

usmeni ispt

30

Aktivnost na vežbama

do 5

 

 

Seminarski rad

do 5

 

 

Testovi znanja

do 2 x 20