Statistika

Statistika


 

 

 

Nastavnik: Prof. dr M. Nedeljkov


Asistenti: E. Nikolić, asistent


Status: Obavezan


Uslov za polaganje ispita: Nema


Cilj predmeta

Program iz ovog predmeta omogucava studentima upoznavanje sa upotrebom savremenih statistickih metoda u rešavanju problema koji su u domenu veterinarskih i srodnih nauka. Studenti treba da se upoznaju sa deskriptivnim metodama, kao i metodama inferencijalne statistike, principima izvodenja ogleda i analize rezultata ogleda.


Ishod predmeta

Kroz nastavni proces studenti treba da steknu sposobnost za upotrebu statistickih metoda i njihovu primenu u oblasti veterinarskih i srodnih disciplina. Stecene sposobnosti upotrebe i adekvatnog kori�cenja statistike i njenih metoda omogucice studentima uspešno rešavanje problema u naucno-istraživackom radu, kao i u daljem radu i sticanju obrazovanja.


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Osnove statistike. Pojam i znacaj statistike. Statisticki skup. Jedinice i obeležja posmatranja.Statisticke serije. Vrste statistickih serija. Načini prikazivanja statistickih podataka. Formiranje distribucije frekvencija. Pokazatelji centralne tendencije. Pokazatelji varijacije. Pokazatelji oblika distribucije. Teorijske distribucije. Prekidne i neprekidne distribucije. Metod uzorka. Osnovni skup i uzorak. Izbor jedinica u uzorak. Osnovni planovi uzoraka. Osobine distribucije parametara uzoraka. Principi ocena parametara. Razmak poverenja. Odredivanje velicine uzorka. Testiranje hipoteza. Principi testiranja. Testovi aritmeticke sredine i proporcije. Analiza varijanse i pretpostavke za njenu primenu. Planovi ogleda i matematicki modeli. Osnovni principi postavljanja ogleda. Linearna regresija i korelacija. Osnovni pojmovi. Dijagram rasturanja. Izbor regresione funkcije i metod analize. Korelacija.

Praktična nastava

Osnovi statistike. Analiza numerickih serija. Teorijske distribucije. Metod uzorka. Testiranje hipoteza. Regresija i korelacija.


Literatura

•  Hadživukovic, S. (1991), Statisticki metodi, Drugo proireno izdanje. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

•  Cobanovic Katarina (2003), Primeri za vežbanje iz statistike, Trece izdanje, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

•  Stankovic, J., Ralevic-Ljubanovic, I. (1992), Statistika sa primenom u poljoprivredi, Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Savremena administracija, Beograd.

•  Stojkovic, M. ( 1995) , Statistika za menadžere, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u

Subotici, Subotica.

•  Žižic, M., Lovric, M.,Pavlicic, D. (2006), Metodi statisticke analize, Osmo izdanje,

Univerzitet u Beogradu, Beograd.


Metode izvodenja nastave: Predavanja i vežbe, upoznavanje sa statistickim softverom, testovi znanja, konsultacije.


Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

Poena

 

Završni ispit

 

Poena

aktivnost u toku predavanja

 

do 5

pismeni ispit

 

do 20

prakticna nastava

 

do 5

usmeni ispt

 

do 30

kolokvijum-i

 

do 20

 

 

 

 

seminar-i

 

do 20