Stručna praksa II

Nastavnik: .

Asistent:

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov : posle 10. semestra

 

Cilj predmeta

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, n aucno-strucnih i strucno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog podrucja integrisanih studija, U okviru ovog dela student izucava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zakljucke o mogucim nacinima njegovog rešenja. Proucavajuci literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za egzaktno rešavanje zadatka. Cilj aktivnosti studenata u okviru ovog dela angažovanja ogleda se u sticanju neophodnih iskustava kroz rešavanja kompleksnih problema i zadataka i prepoznavanje mogucnosti za primenu prethodno stecenih znanja u praksi.

 

Ishod predmeta

Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju stečena znanja iz različitih podrucja koje su predhodno izučavali, radi sagledavanja strukture zadatig problema i njegovoj sistematskoj analizi u cilju izvodenja zaključaka o mogucim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno korišćenje literature, studenti proširuju znanja iz izabranog podrucja i proucavanja razlicitih metoda i radova koji se odnose na slicnu problematiku. Na taj način, kod studenata se razvija sposobnost da sprovode analize i identifikaciju probleme u okviru zadate teme. Praktičnom primenom stručnih znanja i različitih oblasti kod studenata se razvija sposobnost da sagledaju mesto i ulogu doktora veterinarske medicine u izabranom području, potrebu za saradnjom sa drugim strukama i timskim radom.

 

Metode izvodenja nastave

Primena metoda i postupaka koje je student savladao u okviru obaveznih i izbornih predmeta. Student obavlja konsultacije sa rukovodiocem prakse i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti prakticnog rada. Zavisno od odabrane zdravstvene problematike student koristi raslicite metode ispitivanja, prakticnog rada i obradu podataka.

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

na osnovu izve�taja koji student predaje -60 poena

usmena odbrana na ispitu iz Higijene mesa -40 poena

uspe�no odradio / nije odradio